A A A

Eiendomsskatt - takseringsgrunnlaget.

informasjon

Pressemelding

Alta kommune beklager at takseringsgrunnlaget for utvidelse av eiendoms-skatten i Alta kommune har ført til mange engasjerte debatter, og vi har forståelse for at Alta kommune har blitt oppfattet som ”arrogant” og ikke opptrådt med den nødvendige ydmykhet. Dette beklager vi og lover å sette inn alle nødvendige ressurser for å gjenopprette nødvendig tillit hos Altas befolkning.

Ordføreren innkaller Kommunestyret til ekstraordinært kommunestyremøte 14. april 2009 for å drøfte eiendomsskatten hvor følgende settes på dagsorden:  

  1. Opprettelse av en uavhengig sakkyndig gruppe for å foreta en gjennomgang av takseringsarbeidet.
  2. Redegjørelse fra sakkyndig takstnemnd for deres oppfølging av kommunestyrets vedtak. I den sammenhengen vises det til notater fra politiske partier hvor spørsmål fra disse må besvares. 
Alta kommunestyre vedtok den 24. november 2008 å innføre eiendomsskatt for hele kommunen med virkning fra 1. januar 2009. Bakgrunnen for vedtaket var en endring av eiendomsskatteloven § 3 som åpnet for at kommunene kunne utskrive eiendomsskatt for hele kommunen, slik at man økte inntektsgrunnlag i økonomiplanperioden fra 28 millioner til 48 millioner. Dette for å sikre velferdstilbudet til innbyggerne i Alta. Tidligere var det kun eiendomsskatt for sentral-Alta og næringseiendommer/verk og bruk.  
 
Alta kommune har foretatt takseringen av eiendommer med utgangspunkt i retningslinjer i eiendomsskattelova. Alta kommune har innhentet informasjon fra den enkelte skatteyter om eiendommens størrelse mv. I tillegg har kommunens personell foretatt utvendig befaring av eiendommer (hyttefelt, industriområder og boligfelt) og disse opplysningene er sammenholdt med andre opplysninger man har om eiendommene.
 
Det innrømmes fra kommunens side at det er blitt gjort feil for enkelte eiendommer, i så fall er det en lovmessig adgang til å påklage vedtaket og feil vil bli rettet opp. For å imøtekomme klagerne har Alta kommune gitt en utsatt klagefrist til 30. april 2009. En klage har ikke oppsettende virkning.  
 
 
Mange har imidlertid stilt spørsmålstegn ved om kommunen har lagt til grunn et korrekt takstgrunnlag når man utferdiget eiendomsskatten. Dette gjelder særlig næringseiendommer/verk og bruk, hvor det stilles særskilte krav til takserings-arbeidet. Alta kommune tar på alvor den kritikken som har vært reist mot takseringen og ønsker å få avklart om det har vært gjort gjenomgående feil fra kommunens side ved takseringsarbeidet. Man har derfor besluttet å nedsette en uavhengig gruppe bestående av eksterne fagpersoner med kompetanse innen eiendomstaksering for å foreta en gjennomgang av takseringsarbeidet som har vært gjort. Dersom det viser seg at det har blitt foretatt gjennomgående feil ved takseringen vil nye takseringer bli foretatt. I tillegg vil innkrevingen av eiendomsskatten for næringseiendommer/verk og bruk for 1. termin utsettes til 2. termin.
 
 
 
Geir Ove Bakken                                                                         Bjørn-Atle Hansen
Ordfører                                                                    Rådmann

 

Skjema