A A A
 • Lover og forskrifter

  Eigedomsskattelova § 3, § 33 og § 8A-3

  Lover

  Eigedomsskattelova

  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Krav om omtaksering skal være skriftlig og leveres til eiendomsskattekontoret.

  Søknadsfrist

  Innen 1. november i året forut for skatteåret.

  Søknaden sendes til

  Søknaden sendes til økonomiavdelingen v/eiendomsskattekontoret som legger saken fram for eiendomsskattenemda til behandling.

 • Saksbehandling

  Saksbehandlingstid

  Ihht forvaltningslovens §11a - uten ugrunnet opphold.

  Klagemulighet

  Man kan begjære overtakst på en omtaksering. Se egen tjenestebeskrivelse vedrørende overtakst (klage). Søknaden sendes via økonomikontoret v/eiendomsskattekontoret.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Skatte- og innfordringsavdelingen
  Epost:skatteoppkreveren@alta.kommune.no
 • Andre opplysninger
  Gyldig til
  2017-12-31