A A A

Dyrk byer og tettsteder

Forsidebilde

Nasjonal strategi for urbant landbruk

Regjeringen ønsker med denne strategien å legge til rette for urbant landbruk gjennom et tverrsektorielt samarbeid.

Det urbane landbruket gjør byene og tettstedene grønnere og triveligere. Det gir rom for økt naturmangfold, bedre folkehelse og økt verdiskaping gjennom nye forretningsmodeller for gårdbrukere og andre produsenter. Byene blir også mer robuste i møte med klimaendringer og økt nedbør. Å bruke byer og tettsteder til dyrking, beplantning og grønnstrukturer, gjerne kombinert med andre formål, bør i økende grad bli en del av byplanlegging og ny næringsutvikling. 

FNs Agenda 2030 med de 17 bærekraftsmålene er regjeringens hovedspor for å ta tak i vår tids største nasjonale og globale utfordringer. Mange av bærekraftsmålene kan ikke nås uten lokal innsats. Med sin lokale forankring kan urbant landbruk bidra til at Norge når flere av målene.

Strategien er utarbeidet av Landbruks- og matdepartementet i samarbeid med Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Arbeidsog sosialdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Les strategien her

Urbant landbruk
Forside- Urbant landbruk

Skjema