Råd, utvalg og foreninger

Eldrerådet

Rådet består av fire politisk valgte medlemmer med varamedlemmer, samt fem brukerrepresentanter fra pensjonistforeninger eller andre organisasjoner eller foreninger som driver aktivt arbeid blant eldre. Flertallet av rådsmedlemmene skal være alderspensjonister. Rådets medlemmer velges for fire år og valget skjer for hver valgperiode. 

Rådets funksjon er av rådgivende art. Rådet kan gi uttalelser til kommunen, statlige etater på kommunenivå og andre offentlige institusjoner og instanser i kommunen.

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

Rådet består av 3 politisk valgte medlemmer med varamedlemmer, samt 4 brukerrepresentanter fra funksjonshemmedes organisasjoner med personlige varamedlemmer. Medlemmene representerer ulike hovedgrupper med funksjonshemming.

Skjermdump av knapp til styrer, råd og utvalg. I knappen er også lenke til siden

Når du er inne på styrer, råd og utvalg kan du trykke deg tilbake for å finne oversikt over alle partier, samt kontaktinformasjon og mye mer.

Pensjonistforening

Alta Pensjonistforening er det alltid plass til nye medlemmer. 

Kontaktinformasjon:

Tlf: 94891110

Nasjonalforeningen for folkehelsen Alta demensforening

Kontaktinformasjon:

Tlf: 960 47 271

E-mail: ac-strif@onine.no

Frivillig arbeid

Hos Alta Frivilligsentral er det behov for flere hender. Både til matutlevering, turkompis og mye mer. De har også en rekke morsomme aktiviteter som for eksempel kino, konserter og ulike kurs.

På vår hjemmeside finner du oversikt over alle lag og foreninger i kommunen vår:

Skjermdump av knappen lag og foreninger. I knappen er også direktelenke til siden

Politiske møter og sakspapirer

Vi ønsker at alle våre innbyggere skal ha innsikt i det som besluttes, og komme med innspill. 

Skjermdump av knapp til møtekalender og sakspapirer. I knappen er også lenke direkte til siden

I denne portalen kan du trykke deg bakover for å komme til tidligere møter, både utvalg, nemnder, råd og Kommunestyre. Når du har funnet riktig dato trykker du på den. Et lite vindu kommer opp. Trykk så på dato til det utvalg, råd, nemnd eller Kommunestyre du skal se papirer fra. Øverst til høyre ligger både møteinnkalling og protokoll.

Alta vil - strategidokument

Alta kommune styrer etter de tre grunnprinsippene åpenhet, trygghet og respekt. I 2015 vedtok Alta Kommunestyre strategidokumentet «Alta Vil» - Kommuneplanens Samfunnsdel. Med «Alta vil» uttrykkes kommunens og altasamfunnets felles ambisjon for samfunnsutviklingen mot år 2027. Visjonen og ambisjonene er offensive. 

Utdrag fra kapittelet om helse, omsorgs og sosialtjenester:

Alta kommune har over lang tid, og i samarbeid med foreninger og ideelle organisasjoner, utviklet gode helse-, omsorgs- og sosialtjenester. Mulighetene for videreutvikling av helse- og omsorgstjenestene til beste for Altas innbyggere synes gode, men bildet er samtidig ikke utfordringsfritt. Demografien i Norge og Alta er i endring ettersom de store barnekullene fra 1940- og 50-tallet når pensjonsalderen. Alta kommune har fastsatt seniorpolitikk og strategier for ivaretakelse av seniorer som ressurs....

 Her kan du lese Alta vil - kommuneplanens samfunnsdel