A A A

Dialogmøte Habilitering og rehabilitering

hva_er_viktig_buttons

Helse og sosialtjenesten er i gang med å utarbeide en plan for habilitering og rehabilitering. Planen skal gi en oversikt over hovedutfordringene, samt synliggjøre langsiktige og kortsiktige strategier for å møte disse. I dette arbeidet er samarbeid og dialog med brukerorganisasjoner, brukerrepresentanter og politiske brukerråd av vesentig betydning.

Habilitering og rehabilitering ytes i ulik grad i de ulike tjenestområder i Helse og sosial. Den 09.04.18 ble det gjennomført et dialogmøte med berørte parter. Med bakgrunn i de positive erfaringer fra dette møtet inviteres det nå til et nytt dialiogmøte. Nå kan DU komme med innspill og påvirke innholdet i plan for habilitering og rehabilitering i helse og sosialtjenesten. Er du tjenestemottaker eller pårørende, representerer du en brukerorganisasjon eller et politisk brukerråd så er du hjertelig velkommen til å delta på dialogmøte den 12.06.18

Invitasjon til dialogmøtet finner du her

Skjema