Enheten er organisatorisk plassert i Helse og sosial, men skal være et nav/knutepunkt i tjenestetilbudet for alle tjenester, uavhengig av alder og diagnose. I tråd med Helse- og sosialtjenesteloven og Pasient- og brukerrettighetsloven.

Mer informasjon og hvordan du kontakter Koordinerende enhet finner du her

Disse utgjør koordinerende enhet

Koordinerende enhet består at Karina Haus Steinshylla, samhandlingskoordinator, Helena Hykkerud, kreftkoordinator, Anita Kivijervi, barnekoordinator, Nina Karita Eira, demenskoordinator og Jorunn S. Nordholm, som er leder for koordinerende enhet.

– Vi er fysisk lokalisert på Alta omsorgssenter, 2 etasje på Holmen (ved hovedinngangen). Vi er dermed lett tilgjengelig for alle som ønsker å ta kontakt med oss, forteller Nordholm.


De ønsker at alle som bor i Alta kommune skal oppleve at de blir sett og hørt og at de får den hjelpen de trenger slik at de mestrer egen hverdag. Noen har behov for støtte og hjelp på grunn av syke pårørende, andre har behov for bistand på grunn av egen sykdom eller funksjonsnedsettelse. 
– Kom gjerne innom for råd og veiledning dersom du lurer på noe, sier trioen.

Dette gjør Koordinerende enhet

Samhandlingskoordinator
Samhandlingskoordinator er kommunens kontaktperson til helseforetakene og har dermed tett oppfølging og samarbeid i forhold til pasienter som skrives ut. I tillegg har hun internt samarbeid med hjemmebaserte tjenester og sykehjemsavdelingene i Alta kommune. Hun har også tett dialog med ansatte, pårørende og tjenestemottakere.

Demenskoordinator
Demenskoordinator er leder for hukommelsesteamet og er kontaktperson for personer med demens og  deres pårørende.
Hun koordinerer tilbud og tjenester, kan bistå i kartleggings- og utredningsarbeid, samt bistå i ulike faser av sykdomsforløpet. 

Barnekoordinator
Barnekoordinator er kontaktperson for familier med barn, som har eller venter barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne, og som har behov for langvarige og koordinerte tjenester. Hun skal sikre at familien og barnet får nødvendig informasjon og helhetlig veiledning om tjenestetilbudet. Sammen med leder for koordinerende enhet, har hun også ansvar for opplæring og veiledning knyttet til individuell plan og koordinatorrollen. 


Kreftkoordinatoren
Kreftkoordinator har oppfølging, veiledning og samtaler med personer med kreft og deres nærpersoner. Dette gjelder både de som har eller har hatt kreftdiagnoser eller annen alvorlig diagnose. Hun samarbeider med sykehus, Kreftforeningen, ulike pasientforeninger og ansatte i kommunen.


Leder for koordinerende enhet
Leder har overordnet ansvar for Individuell plan og plankoordinatorer. Hun samarbeider med ulike interne og eksterne samarbeidsparter, med mål om at barn, unge og voksne skal motta et sømløst og helhetlig tjenestetilbud uten unødig avbrudd i tjenestetilbudet.