14. juni var kommunestyret samlet for siste gang før sommeren og det sto 17 saker på lista.

I tillegg var det flere orienteringer:

  • Tilstandsrapport barnevernet
  • Status flyktningesituasjonen
  • Årsmelding og årsregnskap
  • Motorferdselsloven høring
  • Uttalelse "Stopp avvikling og salget av Mikkelsby fergeleie"

Her er sakslisten:

PS 40/22 Godkjenning av innkalling med saksliste
PS 41/22 Godkjenning av årsmelding og årsregnskap 2021
PS 42/22 Alta Havn KF - Årsregnskap og årsberetning 2021
PS 43/22 Budsjettregulering 1 2022
PS 44/22 Vertskommuneavtale oppmålingstjenester
PS 45/22 Omstilling i Alta kommune
PS 46/22 Plan for offentlig uterom
PS 47/22 Alta Brannvesen – Forprosjekt for nytt brannøvingsfelt
PS 48/22 Gjennomføringsavtale - finansiering og bygging av strekningen
Steinfossveien - Skillmo.
PS 49/22 Sluttbehandling - Detaljregulering for Gakorimyra Sør, B7
PS 50/22 Sammenslåing av Vest-Finnmark Kommunerevisjon IKS og KomRev
Nord IKS
PS 51/22 Tilstandsrapport barneverntjenesten vår 2022
PS 52/22 Plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv - rullering 2021-2022
PS 53/22 Rapport etter Forvaltingsrevisjon - Rus og Psykisk helsevern
PS 54/22 Nyvalg - Valg av varamedlem til representantskapet for
Verdensarvsenter for bergkunst – Alta Museum IKS
PS 55/22 Kiwi 175 Maskinsvingen - søknad om salgsbevilling alkoholholdig
drikk gruppe 1

Protokoll fra møtet

I protokollen står det hva som har blitt vedtatt i alle sakene.

Følg alle møtene direkte

Kommunestyremøtene sendes alltid direkte. Både på Facebook og via KommuneTV. På Facebook er det kun mulig å sende ett kamera, så dersom du ønsker å se både ordførerbordet, talerstol og sal, så er det best å bruke KommuneTV.


Her følger du Kommunestyret via KommuneTV

Her kan du også se tidligere møter.