Med hjemmel i PBL § 14-2 samt Forskrift om konsekvensutredninger § 16, fastsatte Planutvalget i møte den 12.10.22 planprogram for detaljregulering for E45, Skillemo - Kløfta.

Et vilkår i vedtaket er at Statens vegvesen, i tillegg til trasealternativ 1/1B også skal ta med trasealternativ 2/1B i den videre planleggingen.

 

Sakes dokumenter kan leses her:

Saksprotokoll Planutvalgsmøte.pdf

Saksfremlegg.pdf

Oversendelsesbrev fra Statens vegvesen.pdf

Planprogram E45 Øvre Alta-Kløfta.pdf

Saksprotokoll Planutvalgsmøte.pdf

Silingsrapport E45 Øvre Alta-Kløfta.pdf

Merknadshefte opprinnelig planprogram.pdf

Merknadshefte revidert planprogram.pdf

 

Eventuelle spørsmål i sakens anledning kan rettes til planlegger Reidar Olsen på telefon 784 5510 eller e-post reidar.olsen@alta.kommune.no