A A A

Detaljregulering for Thomasbakken næringsområde

Plankart

Offentlig ettersyn av planforslag

Coop Finnmark har laget et forslag til reguleringsplan for etablering av en ny Coop Obs Bygg på Thomasbakken.

Planutvalget behandlet i møte den 26.11.20 forslag til detaljregulering for Thomasbakken næringsområde med tilhørende rammesøknad (byggesøknad) hvor følgende vedtak ble fattet (utdrag):  «Før planforslaget og rammesøknaden legges ut til offentlig ettersyn forutsettes det at forslagsstiller gjør nødvendige endringer/presiseringer som beskrevet i vedtakets punkter. Når revidert planforslag/rammesøknad er oversendt Alta kommune delegeres administrasjonen myndighet til å kunne legges planen ut iht. PBL paragraf 12-10 og 12-11».

Forslagsstiller har nå revidert planforslaget/rammesøknaden og administrasjonen legger nå disse dokumentene (plankart, planbestemmelser, planbeskrivelse og rammesøknad) ut til offentlig ettersyn.  jf. plan- og bygningslovens §§ 12-10, 12-11 og 12-15.

Formålet med planen er å legge til rette for etablere et nytt Coop Obs Bygg handelsbygg med tilhørende infrastruktur på eiendommene 27/854 og 27/855 på Thomasbakken (Altahøyden).

Saksdokumentene er lagt ut til gjennomsyn på rådhuset og biblioteket. De som har merknader til planen blir bedt om sende disse skriftlig til postmottak@alta.kommune.no eller Alta kommune, Avdeling for samfunnsutvikling, Pb. 1403, 9506 Alta innen torsdag den 4. februar. Eventuelle spørsmål i sakens anledning kan rettes planlegger Reidar Olsen på telefon 784 5510 eller e-post reidar.olsen@alta.kommune.no

I anledning at Alta kommune nylig har lagt ut forslag til detaljreguleringsplan for Altahøyden industriområde - endring på offentlig høring vil det bli arrangert et informasjonsmøte på Visualiseringssenteret på UiT torsdag den 14. januar klokken 18:00. Da dette planområdet grenser inntil Thomasbakken næringsområde (Coop Obs Bygg) vil det i møtet bli gitt informasjon om begge planene.

NB ! Som følge av coronasituasjonen har Alta kommune besluttet å avlyse dette møtet. Alle som har behov for ekstra informasjon eller ønsker et møte om saken kan kontakte arealplanlegger Reidar Olsen, se kontktinfo over.

 

Les saksdokumentene under:

Møteprotokoll Planutvalget.pdf

Saksfremlegg Planutvalget.pdf

Plankart.pdf

Planbestemmelser.pdf

Planbeskrivelse med vedlegg.pdf

Utomhusplan.pdf

Rammesøknad.pdf

Link til plankart via kommunens hjemmeside

Linkt til 3D modell via kommunens hjemmeside  (NB! Åpne linken og velg Thomasbakken næringsområde i menyen nede til høyre). 

3D modell.jpg

 

 

Skjema