Kunngjøring av vedtatt plan

Detaljregulering for Stengelsmoen Nord

Alta kommunestyre har i møte den 04.04.2022 vedtatt reguleringsplan for Stengelsmoen nord. 

Formålet med planen er å å utnytte området nord for Stengelsmoen Avfallsplass til industri-, produksjon og lagervirksomhet som pga. funksjon og nærmiljøulemper, kan eller bør ligge utenfor by- og tettstedsområder.

Planen legger til rette for 11 nye industritomter og etablering av en ny offentlig adkomstvei inn til industriområde.

Plandokumentene kan du lese her: 

Plankart

Planbestemmelser

Planbeskrivelse                               

Vedtak og protokoll kan du lese her:

Vedtaksbrev

Protokoll fra møtet i planutvalget

Protokoll fra møtet i kommunestyret

Mulige krav om erstatning etter plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må være satt fram skriftlig senest 3 år etter denne kunngjøringen.

Kommunens vedtak kan påklages iht. plan- og bygningslovens § 1-9 til Statsforvalteren i Troms og Finnmark innen 3 uker fra kunngjøring.

Klager framsettes skriftlig til Alta kommune ved avdeling for samfunnsutvikling, pb. 1403, 9506 Alta.

 

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttalelse på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttalelse til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.

Plankart. Klikk på bildet for fullformat.

Plankart. Klikk på bildet for fullformat.

Kunngjøring av vedtatt plan

Detaljregulering for Stengelsmoen Nord