A A A

Detaljregulering for Skiferveien 2 og 4

Kartutsnitt+annonse_300x263

Kunngjøring vedtatt reguleringsplan:

Kommunestyret har i møte den 20.09.2017 vedtatt ny detaljregulering for Skiferveien 2 og 4, med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12.

Formålet med planen er å tilrettelegge for endrede behov ved eksisterende bilforretning, verksted og kolonialforretning i Skiferveien 2 og 4 (gnr./bnr. 27/733).

Sakens dokumenter kan leses her:

1. Plankart datert 21.08.2017
2. Bestemmelser og retningslinjer datert 22.08.2017
3. Planbeskrivelse datert 22.08.2017, med vedlegg
4. Saksprotokoll fra kommunestyrets behandling
5. Saksutredning til sluttbehandling

Dette vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Finnmark innen 3 uker fra kunngjøringen, i samsvar med forvaltningslovens § 27. En eventuell klage må gjøres skriftlig, og sendes Alta kommune v/avdeling for samfunnsutvikling, postboks 1403, 9506 Alta, eller per e-post til postmottak@alta.kommune.no.

Det opplyses om adgangen til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller til klagen er avgjort, jf. forvaltningslovens § 42.

Etter klagefristens utløp vil kommunen orientere forslagsstiller, direkte berørte parter og regionale myndigheter om eventuelle innkomne klager, før klagen tas opp til behandling.

Krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-2, og krav om innløsning etter samme lovs § 15-3 må fremsettes skriftlig senest 3 år etter kunngjøring av vedtatt reguleringsplan.
 

Skjema