Formålet med planen er å regulere inn areal som angir influensområdet i tilknytning til flytting av eksisterende utslippspunkt til sjødeponiet utenfor Lillebukt i Stjernsundet. Miljødirektoratet som forurensningsmyndighet er i en prosess med å vurdere utslippstillatelse for nytt utslippspunkt. Videre er formålet å legge til rette for etablering av nytt gråbergsdeponi (på land) på vestsiden av Lillebukt på Stjernøya.

Se planforslag og saksdokumenter her:  

  1. Plankart
  2. Planbestemmelser
  3. Planbeskrivelse
  4. Saksfremlegg
  5. Protokoll

De som har merknader til planen blir bedt om sende disse skriftlig til postmottak@alta.kommune.no eller Alta kommune, Avdeling for samfunnsutvikling, Pb. 1403, 9506 Alta.

Frist for merknader er 25. januar 2022.