Planutvalget vedtok i møte den 26.11.20 at forslag til detaljregulering for Ressebakken boligområde med tilhørende bestemmelser og planbeskrivelse skal legges ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningslovens § 12-10, § 12-11.  Formålet med planen er å etablere et nytt boligområde i Talvik med tilhørende kommunalteknisk infrastruktur.

Høringen ble avsluttet 8 oktober. 

Saksdokumentene kan leses her:

Møteprotokoll Planutvalg.pdf

Saksfremlegg.pdf

Plankart.pdf

Planbestemmelser.pdf

Planbeskrivelse.pdf

Planbeskrivelsens vedlegg 4.pdf

Planbeskrivelsens vedlegg 5.pdf

Planbeskrivelsens vedlegg 6.pdf

Planbeskrivelsens vedlegg 7.pdf

Link til plankart via kommunens kartportal