A A A

Detaljregulering for Ressebakken boligfelt, Talvik

Plankart

Offentlig ettersyn av planforslag

Alta kommune planlegger nytt boligfelt i Talvik med til sammen 28 nye boligtomter.

Planutvalget vedtok i møte den 26.11.20 at forslag til detaljregulering for Ressebakken boligområde med tilhørende bestemmelser og planbeskrivelse skal legges ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningslovens § 12-10, § 12-11.  Formålet med planen er å etablere et nytt boligområde i Talvik med tilhørende kommunalteknisk infrastruktur. Saksdokumentene er lagt ut til gjennomsyn på rådhuset og biblioteket. 

De som har merknader til planen blir bedt om sende disse skriftlig til postmottak@alta.kommune.no eller Alta kommune, Avdeling for samfunnsutvikling, Pb. 1403, 9506 Alta innen onsdag den 20. januar. Høringsuttalelser merkes med saksnummer 2019/4874.

Alta kommune vil i sakens anledning arrangere et informasjonsmøte på Samfunnshuset i Talvik onsdag den 13. januar klokken 18:00. På møtet vil det stille representanter fra planadministrasjonen samt geolog fra NGI som har hatt ansvar for utarbeidelse av de geotekniske undersøkelsene i området. NB! Eventuelle endringer av møteplanene som følge av Covid-situasjonen vil bli vurdert fortløpende. Informasjon omkring dette vil bli oppdatert på kommunens hjemmeside (se link over).

NB! Som følge av Covid-19 situasjonen må beklageligvis informasjonsmøtet utsettes inntil situasjonen er slik at dette kan gjennomføres. Nytt møtetidspunkt vil bli kunngjort på denne siden. Som følge av dette utsettes også fristen for å komme med innspill/høringsuttalelse. Ny frist vil bli kunngjort i forbindelse med kunngjøring av nytt møtetidspunkt.

Eventuelle spørsmål i sakens anledning kan rettes til planlegger Reidar Olsen på telefon 784 55150 eller på e-post reidar.olsen@alta.kommune.no

Saksdokumentene kan leses her:

Møteprotokoll Planutvalg.pdf

Saksfremlegg.pdf

Plankart.pdf

Planbestemmelser.pdf

Planbeskrivelse.pdf

Planbeskrivelsens vedlegg 4.pdf

Planbeskrivelsens vedlegg 5.pdf

Planbeskrivelsens vedlegg 6.pdf

Planbeskrivelsens vedlegg 7.pdf

Link til plankart via kommunens kartportal

 

 

 

 

Skjema