Planutvalget vedtok i møte den 02.02.22 at forslag til detaljregulering for Kongsvikfjæra boligområde (Apanes) med tilhørende bestemmelser og planbeskrivelse skal legges ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningslovens § 12-10, § 12-11.

Formålet med planen er legge til rette for etablering av inntil 60 nye boenheter i blokkbebyggelse (3 blokker) samt ny offentlig samlevei mellom Apanesveien og Strandveien. Saksdokumentene er lagt ut til gjennomsyn på rådhuset og biblioteket. 

Alta kommune inviterer onsdag den 16. mars klokken 18:00 til et offentlig informasjonsmøte om plansaken på Via senteret på UiT (Universitetet). På møtet vil Alta kommune og Polarlys boligbyggelag informere om planforslaget samt presentere en 3D modell av prosjektet. Det vil være enkel servering.

De som har merknader til planen blir bedt om sende disse skriftlig til postmottak@alta.kommune.no eller Alta kommune, Avdeling for samfunnsutvikling, Pb. 1403, 9506 Alta innen fredag den 25.03.22. Eventuelle spørsmål i sakens anledning kan rettes til planlegger Reidar Olsen på telefon 784 55150 eller e-post til reidar.olsen@alta.kommune.no

Les saksdokumentene under:

Protokollutdrag Planutvalg.pdf

Saksfremstilling.pdf

Plankart.pdf

Planbestemmelser.pdf

Planbeskrivelse med vedlegg.pdf

S-NOT-004 Oppdatert kostnadsoverslag VVA-anlegg.pdf

Link til kommunens kartportal

Link til digital 3D modell