A A A

Detaljregulering for B9, Alta sentrum

Perspektiv av planlagt bebyggelse

Melding om vedtatt reguleringsplan

Østlyngen Eiendom AS har fått godkjent sin reguleringsplan for område B9 i Alta sentrum, for etablering av Alta handelspark.

Reguleringsplanen åpner for forretninger i to etasjer med parkeringskjeller, og mulighet for kontorer eller boliger på toppen av handelsbygget. Mot Bjørn Wirkolas vei skal det etableres én felles adkomst for Sentrum syd og den nye etableringen, og adkomst via Dalebakken skal opparbeides i samsvar med områdeplan for Alta sentrum.

Alta kommunestyre har i møte den 22.06.21 vedtatt følgende reguleringsplan (detaljregulering), jf. plan- og bygningslovens § 12-12: Detaljregulering for B9, Alta sentrum.

Mulige krav om erstatning etter plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må være satt fram skriftlig senest 3 år etter denne kunngjøringen.

Kommunens vedtak kan påklages iht. plan- og bygningslovens § 1-9 til Statsforvalteren i Troms og Finnmark innen 3 uker fra kunngjøring. Klager framsettes skriftlig til Alta kommune ved avdeling for samfunnsutvikling, pb. 1403, 9506 Alta eller postmottak@alta.kommune.no.

Planens dokumenter kan leses her:

Protokoll fra kommunestyrets behandling
Saksutredning til sluttbehandling
Bekreftelse på frafalt innsigelse

Plankart

Bestemmelser

Planbeskrivelse
Vedlegg 1: Referat fra oppstartsmøte
Vedlegg 2: Innspill 230119
Vedlegg 3: Forenklet ROS-analyser 080221
Vedlegg 4: Grunnundersøkelser 250920
Vedlegg 5: Geotekniske vurderinger 070621
Vedlegg 6: Kvalitetssikring NVE kvikkleireveileder 070621
Vedlegg 7: Støyvurdering 111120
Vedlegg 8: Situasjonsplan, plantegninger og snitt 141220
Vedlegg 9: Perspektiver 141220
Vedlegg 10: Sporingsanalyse 080221
Vedlegg 11: Kjøremønster 080221
Vedlegg 12: Rekkefølgekrav 080221
Vedlegg 13: Gang- og vegforbindelser 080221
Vedlegg 14: Sol og uteopphold 061020
Vedlegg 15: VAO-rammeplan med vedlegg 151220

 

 

Utsnitt av plankart
Plankart

Skjema