Vedtaket inneholdt vilkår om at plandokumentene skulle kompletteres med situasjonsplan for offentlig friområde før utleggelse.

Formålet med planen er å legge til rette for etablering av 1 enebolig og 9 rekkehus på eiendom gnr/bnr 30/167. I tillegg skal det legges til rette for et offentlig friområde i strandsonen sør for boligbebyggelsen.

Administrasjonen har nå mottatt oppdaterte dokumenter, jf. planutvalgets vedtak, og planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Se planforslag og saksdokumenter her:

 1. Plankart
 2. Bestemmelser
 3. Planbeskrivelse med vedlegg
  1. 3.1.Planbeskrivelse vedlegg 1 - Referat oppstartsmøte
  2. 3.2.Planbeskrivelse vedlegg 2 - Innspill
  3. 3.3.Planbeskrivelse vedlegg 3 - ROS-analyse
  4. 3.4.Planbeskrivelse vedlegg 4 - VAO-plan
  5. 3.5.Planbeskrivelse vedlegg 5 - Grunnundersøkelse
  6. 3.6.Planbeskrivelse vedlegg 6 - Illustrasjonsplan
  7. 3.7.Planbeskrivelse vedlegg 7 - Solstudie
  8. 3.8.Planbeskrivelse vedlegg 8 - Utomhusplan_Friluftsområde
 4. Saksfremlegg
 5. Møteprotokoll

Høringsfristen gikk ut 10.januar 2022.