Alta kommunestyre vedtok i møte den 22.06.21 detaljregulering for Altahøyden industriområde, endring, jf. plan- og bygningslovens § 12-12. Planen ble vedtatt med innsigelse fra Statens vegvesen. Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har i brev datert 23.02.22 fattet vedtak om at innsigelsen fra Statens vegvesen er avvist og at vedtatt reguleringsplan derfor er rettskraftig.

Mulige krav om erstatning etter plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må være satt fram skriftlig senest 3 år etter denne kunngjøringen. Kommunens vedtak kan påklages iht. plan- og bygningslovens § 1-9 til Statsforvalteren i Troms og Finnmark innen 3 uker fra kunngjøring. Klager framsettes skriftlig til Alta kommune ved avdeling for samfunnsutvikling, pb. 1403, 9506 Alta.

Eventuelle spørsmål i sakens anledning kan rettes til planlegger Reidar Olsen på telefon 78455150 eller på e-post til reidar.olsen@alta.kommune.no

Les saksdokumentene her:

Kommunal og distriktsdepartementets vedtak .pdf

Protokollutdrag Kommunestyresak.pdf

Saksfremstilling med vedlegg.pdf