A A A

Detaljregulering for Altahøyden industriområde, endring

Plankart

Offentlig ettersyn av planforslag

Forslag til endring av reguleringsplan for Altahøyden industriområde ligger nå ute på høring.

Planutvalget vedtok i møte den 26.11.20 at forslag til detaljregulering for Altahøyden industriområde - endring,  med tilhørende bestemmelser og planbeskrivelse skal legges ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningslovens § 12-10, § 12-11.

Planens intensjon er å legge til rette for et velfungerende, framtidig veisystem for bebyggelse og virksomheter i og rundt Altahøyden industriområde, herunder det nye næringsområdet «Altahøyden sør» og planlagt byggevarehus (Coop Obs Bygg) nord for Altahøyden. Planen har videre som formål å sikre framtidig adkomstløsning for Thomasbakken mot E45 via ny fylkesvei (til erstatning for dagens vei Altahøyden), og tilrettelegge denne trafikalt for situasjonen etter at avlastningsveien er bygd, da Thomasbakkveien stenges ved Monsbakken.

Saksdokumentene er lagt ut til gjennomsyn på rådhuset og biblioteket. De som har merknader til planen blir bedt om sende disse skriftlig til postmottak@alta.kommune.no eller Alta kommune, Avdeling for samfunnsutvikling, Pb. 1403, 9506 Alta innen onsdag den 20. januar. Høringsuttalelser merkes med saksnr. 2020/5601.

Alta kommune vil i sakens anledning arrangere et informasjonsmøte på Visualiseringssenteret på UiT torsdag den 14. januar klokken 18:00. NB! Eventuelle endringer/justeringer av møteplanene som følge av Covid-situasjonen vil bli vurdert fortløpende. Informasjon omkring dette vil bli oppdatert på kommunens hjemmeside (samme link som angitt over).

NB! Som følge av Covid-19 situasjonen må det planlagte informasjonsmøtet beklageligvis avlyses. Alle som har behov for ekstra informasjon eller ønsker et møte om saken kan kontakte planlegger Reidar Olsen på telefon 784 55150 eller på e-post til reidar.olsen@alta.kommune.no

Les plandokumentene her:

Møteprotokoll - Planutvalg.pdf

Saksfremlegg.pdf

Plankart.pdf

Planbestemmelser.pdf

Planbeskrivelse.pdf

Linkt til plankart via kommunens kartportal

Skjema