A A A

Detaljregulering for A52, Alta sentrum

Utsnitt av plankart

Offentlig ettersyn av planforslag

Planutvalget vedtok i møte den 01.07.21 at forslag til reguleringsplan (detaljregulering) for A52, Alta sentrum, med tilhørende bestemmelser og planbeskrivelse skal legges ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningslovens § 12-10, § 12-11.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-15 sendes rammesøknad for tiltaket på høring sammen med planforslaget, for parallell behandling av detaljregulering og byggesøknad.

Formålet med planen er å tilrettelegge for fornyelse av kvartal A52 på Alta sentrum. Eksisterende bygg saneres, og nytt bygg oppføres. Det nye bygget tilrettelegges for forretnings- og kontorlokaler og boliger. Det er inngått intensjonsavtale mellom utbygger og Alta kommune om utleieboliger med tilvisningsavtale.

I saksfremlegg for førstegangsbehandling av planforslaget er det påpekt at støyrapporten som fulgte planforslaget til førstegangsbehandling ikke viste forskjeller på svalgangsløsning og innvendig korridor, selv om det var henvist til dette i planbeskrivelsen. Forslagsstiller sendte over oppdatert støyrapport 29.06.2021, og administrasjonen har erstattet vedlegg 4 slik at det er sist oppdaterte rapport som sendes på høring med planforslaget.

De som har merknader til planforslaget eller rammesøknaden bes om å sende disse skriftlig til Alta kommune v/avd. for samfunnsutvikling, postboks 1403, 9506 Alta, eller postmottak@alta.kommune.no. Merkes med saksnummer 2019/8138. Frist for merknader til rammesøknad og planforslag er fredag 3. september 2021.

Sakens dokumenter kan leses her:

Planforslaget:
Plankart
Bestemmelser
Planbeskrivelse med vedlegg

Rammesøknaden:
Rammesøknad for tiltaket

Behandlingen i planutvalget:
Saksfremlegg til planutvalget
Protokoll fra planutvalget

Perspektiv av planlagt bebyggelse
Perspektiv av planlagt bygg, illustrasjon av Verte landskap - arkitektur AS

Skjema