Enheten er organisatorisk plassert i Helse og sosial, men skal være et nav/knutepunkt i tjenestetilbudet for alle tjenester, uavhengig av alder og diagnose. I tråd med Helse- og sosialtjenesteloven og Pasient- og brukerrettighetsloven.

Mer om koordinerende enhet

Disse utgjør koordinerende enhet

Koordinerende enhet består at Karina Haus Steinshylla, samhandlingskoordinator, Helena Hykkerud, kreftkoordinator og Jorunn S. Nordholm, leder koordinerende enhet. I løpet av høsten vil Anita Kivijærvi begynne som barnekoordinator, og blir en del av enheten.

– Vi er fysisk lokalisert på Alta omsorgssenter, 2 etasje på Holmen (ved hovedinngangen). Vi er dermed lett tilgjengelig for alle som ønsker å ta kontakt med oss, forteller Nordholm.

 
De ønsker at alle som bor i Alta kommune skal oppleve at de blir sett og hørt og at de får den hjelpen de trenger slik at de mestrer egen hverdag. Noen har behov for støtte og hjelp på grunn av syke pårørende, andre har behov for bistand på grunn av egen sykdom eller funksjonsnedsettelse. 
– Kom gjerne innom for råd og veiledning dersom du lurer på noe, sier trioen.

Dette gjør Koordinerende enhet

Samhandlingskoordinator er kommunens kontaktperson til helseforetakene og har dermed tett oppfølging og samarbeid i forhold til pasienter som skrives ut. I tillegg har hun internt samarbeid med hjemmebaserte tjenester og sykehjemsavdelingene i Alta kommune. Hun har også tett dialog med ansatte, pårørende og tjenestemottakere.


Kreftkoordinatoren har oppfølging, veiledning og samtaler med personer med kreft og deres nærpersoner. Dette gjelder både de som har eller har hatt kreftdiagnoser eller annen alvorlig diagnose. Hun samarbeider med sykehus, Kreftforeningen, ulike pasientforeninger og ansatte i kommunen.


Leder for koordinerende enhet har overordnet ansvar for Individuell plan og plankoordinatorer. Hun samarbeider med ulike interne og eksterne samarbeidsparter, med mål om at barn, unge og voksne skal motta et sømløst og helhetlig tjenestetilbud uten unødig avbrudd i tjenestetilbudet.