A A A

Elever fra Alta møter bedriftsnettverket «Murmanshelf» i Russland

Murmanshelf+748

Gjennom prosjektet «Youth and business – we do more together» skal olje og gassindustrien i Russland utfordre elever på det «grønne skiftet». Ungdommen utfordres i møtet mellom bærekraft, klima og behovene for endring, og engasjerer seg i markeringer verden over. Gjennom dette prosjektet blir de utfordret til å drøfte og komme med forslag til hva som kan gjøres annerledes. 

Mandag reiser 25 elever fra Sandfallet ungdomsskole til Russland for å møte elever og næringsliv for å bli kjent med utfordringene og å lære mer av og om hverandre.

Møte Russisk næringsliv

Bedriftsnettverket Murmanshelf består av ca 200 industribedrifter som jobber med Olje og gass både i Russland og i verden for øvrig. De anslår at de mangler 15000 arbeidstakere for å kunne møte behovet for kompetent arbeidskraft. Felles er at alle har tatt inn over seg at bærekraftig utvikling vil være sentralt for å være en attraktiv arbeidsplass i fremtiden. Murmanshelf og Rosatonflot and commercial sea port skal være vertskap for besøket.

BærekraftSamarbeid Norge Russland

Et av hovedmålene i prosjektet er å skape forståelse for bærekraftig økonomisk utvikling fremover. I fjor møttes russiske og norske elever i Alta for å drøfte utfordringene mellom villaks og oppdrettslaks i samarbeid med NRS Finnmark og ALI. I år er det olje og gass i det grønne skiftet som skal drøftes. Målet er å skape et internasjonalt perspektiv, og trimme entreprenørskapsmusklene til ungdommene.

Dette prosjekter er basert på FN sine bærekraftsmål og energinæringen sin bekymring for at de ikke klarer å skaffe kompetent arbeidskraft i fremtiden. Antallet ungdommer i Barentsregionen reduseres samtidig som interessen og kunnskapen om realfag er lav. Det vil trolig føre til at næringslivet i regionen ikke vil kunne benytte lokal og regional arbeidskraft i utviklingen av prosjekter som f.eks Johan Castberg og Stochman.

Læring

Vi vil gjennom dette prosjektet gi elevene mer og bedre forståelse for regionen vår, både historisk og  hva vi lever av. Vil ønsker å lære dem hvordan de kan ta aktiv del i utviklingen av fremtidens næringsliv, der samspill mellom næring og miljø ivaretas. Vi ønsker å gi dem innblikk i hvilken kompetanse som behøves, og å gi den entreprenørskapsferdigheter, som kan gjøre dem til kreative arbeidstakere eller selvstendig næringsdrivende.

Gode i engelsk

Alt arbeid i internasjonale prosjekter gir økt kunnskap i både språk og kulturforståelse. Alt arbeid forgår på engelsk, så deltakerne får økt sine ferdigheter, men også bekreftet at de kan kommunisere på engelsk. Prosjektet er finansiert av Barentssekretariatet, som har som en av sine mål å øke samarbeidet mellom Norge og Russland.

Altas rolle

Alta kommune er ansvarlig for prosjektet, og jobber for å gi elevene bedre kunnskaper blant annet innenfor engelsk, bærekraft og miljø. Og i tillegg gi bedre karriereveiledning og øke skolemotivasjonen.

For mer informasjon, kontakt prosjektleder Trond Einar Persen på mobil 92491460

Skjema