Priser og gebyrer 2024

Her vises priser og gebyrer for gjeldende år.

Alta Havn

Priskalkulator - skipsavgift

Kalkulatoren brukes for alle fartøy over 300 BT (bruttotonn). Prisene justeres årlig per 1. januar. Med forbehold for mindre avvik. Endelig pris fremgår av faktura.

Beregn skipsavgift her

Barnehage

Foreldrebetaling

Gjeldende fra 1. august 2023 har Stortinget vedtatt at alle barn i Finnmark og noen kommuner i Nord-Troms får gratis barnehageplass.  

Barnehageplassen er gratis, men du må betale for kost i barnehagen.

Vi fakturerer for kost hver måned og det kan være ulike satser i barnehagene. Prisen kan ikke være høyere enn barnehagens kostnader for maten.

​Gebyr for henting av barn etter stengetid i barnehage og SFO er 331 kroner per påbegynt ½ time.

Bevillingsgebyr

Oversikt over regulativer i forbindelse med skjenking

Bevillingsgebyr

Bevillingsgebyr på kommunal salgsbevilling for alkoholholdig drikk utenom Vinmonopolet og kommunal og statlig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk fastsettes for ett kalenderår om gangen for hver enkelt bevilling på grunnlag av forventet mengde alkoholholdig drikk.

Prisoversikten finnes på lovdata.no

Brann - Gebyrer for tjenester

Priser oppgis ved henvendelse og avtale om oppdrag, kurs og øvelser, og faktureres kunden i etterkant.

Instruktører / mannskap kr 1 011,- pr. mann pr. time
Bruk av bil kr 1 051,- pr. bil pr. time (inkludert sjåfør)
Bruk av lift Kr 1 682,- pr. time
Bruk av røykmaskin kr 683,- pr. gang
Dykkerlag (4 mann og 3 timer) kr 12 133,- (Minimumskrav)
Ekstra dykker pr.person pr. time kr 1 011,- 
Fylling av dykkerflasker kr 63,- pr. flaske
Fylling av 50-litersflasker kr 210,- pr. flaske
Fresing av pipeløp kr 368,- pr. medgått time. Minimum 1 time
Kamerakontroll av pipeløp kr 683,- pr. medgått time. Minimum 1. time
Leie av brannfelt Avinor  - til en hver tid gjeldende pris fra Avinor
Andre kostnader dekkes etter faktiske utgifter

Alle priser er eks.mva.

Feiing

Feiing

Vedtatt av Alta kommunestyre 28.l2.84. Godkjent av Fylkesmannen 20.06.85 i medhold av § 19 i lov av 29. mai 1970 nr. 32 om brannvern mv. 

Årsgebyr pr. pipe kr 501,-
Feie- og tilsynsgebyr for fritidsbolig. Pris pr tilsyn (intervall inntil hvert 10. år) kr. 621,-

Fysioterapi og manuellterapi - Egenandel

Div oversikt over helserelaterte priser og egenandeler

Fysioterapeut og manuellterapeut

Når du går til fysioterapeut, får du dekket deler av utgiftene dine til behandlingen. Som hovedregel må du betale en egenandel som teller med i opptjeningen til frikort for helsetjenester.

Egenandeler og priser finner du her

Forurensingsgebyr

Iht. HDUB-sak 21/98 med hjemmel i forurensningslovens § 73 fastsettes det følgende satser for forurensingsgebyr:

  • Ved overskridelse av 2. gangs pålegg om utbedring av separate avløpsanlegg utstedes det et forurensingsgebyr på kr 5 712,-
  • Gebyret økes med kr 5 712,- for hvert etterfølgende pålegg helt til pålagt utbedring er utført. Tidsrom mellom påleggene må være minst 1 år.
  • Gebyret utstedes av administrasjonen iht. gjeldende delegasjonsreglement. Ilagte gebyrer under denne hjemmel tilfaller staten.

Gebyrregulativ

Alle registrerte abonnenter har krav på at kommunen oppfyller sine forpliktelser i henhold til renovasjon, slam, feiing, kommunal vann- og avløpsforskrift, og øvrige regelverk. Dette forutsetter at abonnent har oppfylt sine forpliktelser i henhold til samme regelverk.

Alta kommune har alle kommunale gebyrer i en samlefaktura og fordeler gebyrene i 4 like terminer.

Graving i kommunale veiareal

Vedtatt av Alta kommunestyre 22.01.10. I medhold av graveforskrift for veiarealer, Alta kap. 5.1 innføres det et behandlingsgebyr. Gebyret reguleres årlig av Kommunestyret i Alta kommune.

Gebyr for graving i kommunale veiareal kr 2 696,-

Grendehus - Utleie

Grendehus

Grendehus: Basisutstyr: Kopper m/tefat og asjetter, glass, dype og flate tallerken, bestikk, rødvinsglass, vannglass, dessertskåler, serveringsutstyr og kokeutstyr m.m.
Aronnes og Saga grendehus har konjakkglass. Saga og Øvre Alta grendehus har kjølerom. Aronnes grendehus har kjøleskap.
Leietaker er ansvarlig for rydding og renhold av lokalet, vask av utstyr brukt på kjøkkenet, bord og stoler, samt brannsikkerhet. 

Prisregulativ for grendehus finner du her

Hjemmehjelp og praktisk bistand - Egenandel

Hjemmehjelp og praktisk bistand

Egenbetaling for kommunale tjenester i og utenfor institusjon reguleres iht. Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.

Satser for egenandel

Min eiendom

Link til eiendomsopplysninger på mineiendom

Min eiendom - Alltid tilgjengelige eiendomsopplysninger

Min eiendom gir deg opplysninger om eiendommer du er hjemmelshaver på. Her finnes informasjon om eiendommen og kommunale tjenester tilknyttet eiendommen. "Alt samlet på ett sted - alltid tilgjengelig".

Portalen gir deg oversikt over adresser, matrikkeldata på bygg og eiendom, eiere, heftelser, eiendomsgebyr, eiendomsskatt, kart, vannmåler, septik og renovasjon.

Elektronisk innlogging via id- porten

Parkering

Kommunal parkering

Avgiftsbelagt tidsrom for kommunale parkeringsplasser i Alta sentrum er 10-20 på hverdager, og 10-18 lørdager.

Løpende avgift på kommunale parkeringsplasser (ikke P7 og P12) Kr. 30,- pr. time

P7 - fastpris per dag, du kan stå hele avgiftstiden. Kr.105,-

P12 - Langtidsparkering (Årskort) Kr. 12 612,-

Kontroll sanksjon - lav sats Kr. 330,-

Kontrollsanksjon - standard sats Kr. 660,-

Kontrollsanskjon - høy sats Kr. 990,-

Parkeringsgebyr ved brudd på bestemmelser veitrafikkloven, trafikkreglene og/eller skiltforskriften. Kr. 900,-

Renovasjon

Renovasjon - Årsgebyr for utlevert dunk på eiendom.

Statlig deponigebyr er inkludert i gebyret. For eiendommer som omfattes av den kommunale innsamling av forbruksavfall, betales årlig avfallsgebyr etter følgende satser:

Dunkstørrelse 140 liter kr 4 771- eks. mva.
Dunkstørrelse 240 liter kr 5 294,- eks. mva.
Dunkstørrelse 360 liter kr 6 035,- eks. mva.

Bytte av dunk før 6 måneder: Gratis
Bytte av dunk etter 6 måneder: Kr. 350,-

Fritidsboliger/hytter. Fra 01.01.2007 opphørte renovasjonsordningen for hytter og fritidsboliger i Alta kommune. Ny frivillig ordning innført. Jf. K-sak 92/06 

SFO

Priser for SFO-plass

Prisene har økt med 5,1 % fra 01.01.2024

Hel plass: 2 928 kroner
Halv plass: 1 757 kroner

Hel plass for elever på 1. trinn øker fra 1 393 til 1 464 kroner per måned.
Halv plass for elever på 1. og 2. trinn er gratis

30 % søskenmoderasjon for barn nr. 2 er 30%.

SFO-plass fra 5. trinn og oppover for barn med særskilte behov: Ingen betaling

Evt. matpenger kommer i tillegg til det du betaler for SFO-plassen.

Gebyr for henting etter stengetid øker fra 315 kroner til 331 kroner per ½ time.

Trygghetsalarm - egenandel

Trygghetsalarm

Egenbetaling for kommunale tjenester i og utenfor institusjon reguleres iht. Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.

Satser for egenandel

Vann og avløp

Gebyrregulativ for vann og avløp

Tilknytningsgebyr

Tilknytningsgebyr betales ved tilknytning til offentlig vann- og/eller avløpsledningsnett i henhold til §§ 5 og 13 i forskrift om VA-gebyrer, Alta. 

Vann: 9 000 kr eks. mva.
Avløp: 9 000 kr eks. mva. 

Abonnementsgebyr

Abonnementsgebyret er et årlig gebyr og betales i henhold til §§ 6, 7 og 13 i forskrift om VA-gebyrer, Alta. 
Hybler i hybelbygg betaler ¼ abonnementsgebyr.

Vann: 1 948 kr eks. mva.
Avløp: 2 979 kr eks. mva. 

Forbruksgebyr

Forbruksgebyret beregnes på grunnlag av målt eller stipulert forbruk, begge basert på en kubikkpris og betales i henhold til §§ 6, 8 og 13 i forskrift om VA-gebyrer, Alta.

Kubikkpris
Vann: 8.65 kr/m3 eks. mva.
Avløp: 13,69 kr/m3 eks. mva.

Kubikkpris - Målt forbruk
Forbruksgebyret baseres på faktisk vannforbruk (vannmåler) og kubikkpris [kr/m3 ].
Vann: Kubikkpris [kr/m3 ] x Målt forbruk [m3 ]
Avløp: Kubikkpris [kr/m3 ] x Målt forbruk [m3 ]

Kubikkpris - Stipulert forbruk
Ved stipulert forbruk baseres forbruksgebyret på bruksareal, en stipuleringsfaktor [m3 /m2 ] og kubikkpris [kr/m3 ]. Beregnet areal (BA) [m2 ] fastsettes med bruk av husbankens faktorer og bruksareal (BRA) etter NS 3940.

  • Stipuleringsfaktoren er fastsatt til 1,2 m3 /m2
  • For hytter og fritidsboliger er stipuleringsfaktoren fastsatt til 0,3 m3 /m2 .

Vann: Kubikkpris [kr/m3 ] x Stipuleringsfaktor [m3 /m2 ] x Beregnet areal [m2 ]
Avløp: Kubikkpris [kr/m3 ] x Stipuleringsfaktor [m3 /m2 ] x Beregnet areal [m2 ]

Vannmålergebyr

Vannmålergebyret er årlig og skal dekke kommunens kostnader. Målergebyret forfaller til betaling på 1. termin. Bestemmelser for bruk og betaling av vannmålere er gitt i § 9 i forskrift om om VA-gebyrer, Alta og i bestemmelser for bruk av vannmålere.

Manglende vannmåleravlesning kr 1 277,- eks. mva

Vannmålerdimensjon Qn 2,5 - 452 kr/måler eks. mva.
Vannmålerdimensjon Qn 6-10 - 802 kr/måler eks. mva.
Vannmålerdimensjon Dn 50-100 - 1 999 kr/måler eks. mva.

Kloakkspyling

Spylevogna pr. time 2 702,- kr eks. mva.
Bil/stimkjele pr. time 2 702,- kr eks. mva. 

Slamgebyr

I medhold av lov av 13. mars 1981, nr. 6, om vern om forurensing og om avfall, jf. forurensningsloven §§ 26.3, 30.2, 30.3 og 34 vedtok Alta kommunestyre ny forskrift for innsamling av forbruksavfall, tømming av slamavskillere, priveter og tette tanker, spesialavfall, slam og avfallsgebyrer i K-sak 64/02

For tømming av slamavskillere/priveter med årlig tømmefrekvens betales et årlig gebyr pr. bolig inkl. hybel/hybelleilighet kr 3 336,- eks. mva.

For tømming av slamavskillere/priveter med tømmefrekvens sjeldnere enn en gang pr år betales et årlig gebyr på 50 % av pkt. 1 pr. bolig inkl. hybel/hybelleilighet kr 1 668,- eks. mva

Tomtekostnader

Tomtekostnadene er ikke mva-pliktige, jfr.merverdiavgiftsloven § 3-11, 1.ledd.

Opparbeidelseskostnader
Generelle bestemmelser, jfr, kommunestyrets vedtak, sak 43/87 og 113/96

1. Opparbeidelseskostnad for kommunale tomter i boligfelt hvor asfalt og gatelys er inkludert fastsettes til selvkost. Formannskapet har fullmakt til å fastsette pris, jfr, punktene nedenfor. Tilknytningsgebyr for vann og avløp kommer i tillegg.

2. Kostnader ved opparbeidelse skal utregnes etter at anbud er innhentet, inkludert 5-10 % i uforutsette utgifter for å fastlegge avvik i forhold til fastlagt pris på normaltomt.

3. Dersom fordelt antatt selvkost avviker med enn 40 % over, eller mer enn 20 % under, fastsatt pris pr. normaltomt (800 m²) fordelt på de tomter man har innkrevingsgrunnlag for, skal saken fremlegges for særskilt fastsettelse av pris.

4. Selvkostprinsippet skal benyttes for kommunale tomteområder eller tilsvarende tomteareal for konsentrert bebyggelse.

5. I områder for konsentrert småhusbebyggelse skal det ikke betales for godkjente fellesarealer. Dette gjelder i tilfeller hvor utbygger har utbyggingsansvaret for fellesarealene. Reduksjonen skal allikevel ikke være mer enn 30 % i forhold til det som normalt skulle vært betalt for feltet.

6. Boligtomter i distriktet skal belastes 50 % for av selvkost for interne feltkostnader.

Kostnader ved tinglysing, dokumentgebyrer, deling og oppmåling kommer i tillegg.

Torgsalg

Torggebyr

Torggebyr er vedtatt av formannskapet 12. januar 2006. Torghandel i Alta kommune skal foregå på oppmerket torgplass eller anvist plass. Det er oppmerket/anvist torgplass i Bossekop, på Alta Sentrum og på Elvebakken. 

Torggebyrer betales via Easy park app. Gebyret må være betalt før torgplassen inntas.Kontroll foretas av Parkeringsseksjonen. 
Ved oppstilling på mer enn 1 torgplass skal Avd.leder park og idrett kontaktes for anvisning av plass på torget. Leien er ikke mva-pliktig i henhold til merverdiavgiftsloven.

Torgplass pr. dag: kr 297,50,-
Torgplass pr. uke: kr 1 075,-
Torgplass pr. år: kr 6 227,- 

Spørsmål angående praktisering av vedtektene, herunder klage mv., kan rettes til seksjonsleder park og idrett, tlf. 78 45 50 00. 

Vaksinasjon