A A A

Byggesak over disk

byggetegning
Alta kommune ønsker og utvide servicetilbudet sitt til de som skal bygge. Dette betyr at man, etter timeavtale, kan få behandlet enkelte typer byggesøknader mens man venter.

Alta kommune fortsetter med tilbudet "byggesak over disk"  til de som skal bygge mindre bygninger som garasje, uthus, eller andre mindre tiltak som oppføring av veranda, terrasse, utskifting av vindu m.m.. Dette betyr at man, etter timeavtale, kan få behandlet enkelte typer byggesøknader mens man venter.

Timebestilling gjør man enten ved personlig fremmøte eller per telefon til kundetorget. Kan ikke den bestilte timen benyttes, må beskjed om dette gis kundetorget senest dagen før. 
 
Kriterier/vilkår som må innfries:                                                                                       
Krav til søknad:
  • Ikke avhengig av dispensasjonsbehandling (Dispensasjoner som er innhentet på forhånd kan vedlegges søknaden).
  • Det kreves at søker/tiltakshaver selv møter opp hos saksbehandler for gjennomgang av dokumentasjonen ved søknader.
  • Det er på forhånd innhentet skriftlig samtykke fra naboer og gjenboere, borettslag og sameier dersom dette etter plan- og bygningsloven er påkrevd.
  • Det er innhentet situasjonskart fra kommunen hvor bygget/tiltaket er målsatt og tegnet inn.
  • Fagmessig utførte tegninger i målestokk.
  • Det er foretatt en estetisk redegjørelse, jfr. kommunens byggeskikksveileder (link)
  • Er saken komplett dvs. at all dokumentasjon foreligger, vil saken bli behandlet i løpet av den avtalte timen.
Som hjelpemiddel for utfylling av søknaden anbefaler vi bruk kommunens sjekkliste (link)
Kommunens oppgave er å kontrollere om lov og forskrift er fulgt. Hvis saksbehandler vurderer at saken ikke kan behandles over disk med bakgrunn i lov og forskrift, kan ikke denne beslutningen påklages. I slike tilfeller må søknaden fremmes som ordinær søknad etter plan- og bygningslovens § 20-2. Tjenesten er gebyrbelagt, jfr. kommunens gebyrregulativ.

 

Skjema