A A A

Byggavfall - kildesortering

Generelt om tjenesten

Tema

- Bolig og eiendom
- Byggesak
- Natur og miljø
- Avfallshåndtering

Beskrivelse

Alle som skal bygge, rive eller rehabilitere bygg av en viss størrelse, skal lage en plan for hvordan avfallet skal håndteres (gjelder også tiltak som ikke er søknads- eller meldepliktige etter plan- og bygningsloven). Minst 60 prosent av avfallet må kildesorteres. Målet er blant annet å hindre at miljøfarlige stoffer blir spredd, redusere mengden byggavfall og øke gjenbruk og gjenvinning.

For å dokumentere faktisk disponering av byggavfallet må det utarbeides en sluttrapport som viser hvor store mengder avfall som faktisk oppsto og hvordan avfallet har blitt disponert.

Sluttrapporten skal sendes inn til kommunen i forbindelse med søknad om ferdigattest.

Målgruppe

Avfallsprodusenter, det vil si tiltakshavere (byggherrer) og ansvarlig utførende foretak

Kriterier/vilkår

Kravet om avfallsplan gjelder blant annet

 • nybygg over 300 kvadratmeter bruksareal 
 • riving/rehabilitering av bygg over 100 kvadratmeter bruksareal
 • oppføring eller riving av konstruksjoner og anlegg hvor tiltaket generer over 10 tonn bygge- og rivningsavfall

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa
Lover og forskrifter

Se spesielt

 • Byggteknisk forskrift (TEK 17) kapittel 9 Ytre miljø
 • Byggesaksforskriften (SAK 10) § 8-1
 • Avfallsforskriften kapittel 11

Forskrifter

Byggteknisk forskrift kapittel 9

___
Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Det anbefales at du benytter skjemaene for avfallsplan og sluttrapport. I forbindelse med rehabilitering og riving skal du også utarbeide en egen miljøsaneringsbeskrivelse for farlig avfall.

Avfallsplanen skal bl.a. inneholde

 • et estimat over mengder og typer byggavfall som vil oppstå i forbindelse med tiltaket
 • en plan for hvordan byggavfallet skal håndteres og disponeres

Skjema

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har samlet alle byggesaksskjemaene på siden Byggesaksblanketter.

Vedlegg

Sammen med sluttrapporten skal du levere kopi av kvitteringer for avfallet som er levert.
Dette kan være

 • ordinær kvittering fra avfallsmottak
 • deklarasjonsskjema for farlig avfall (det er deklarasjonsplikt ved levering av farlig avfall)
 • egenerklæringsskjema (hvis du for eksempel har solgt takstein eller treverk eller brukt nedknust betong som fyllmasse eller tilsats på byggeplass)

Søknadsfrist

Sluttrapporten bør leveres ca. 45 dager etter at tiltaket er avsluttet, slik at alle kvitteringer fra avfallsmottak er på plass.
 

Saksbehandling

Merknader

Kommunen kan føre tilsyn med at avfallsplaner og miljøsaneringsbeskrivelse utarbeides og følges. Kommunen skal i en toårsperiode fra 1.januar 2011 la tilsyn med avfallsplaner og miljøsaneringsbeskrivelse inngå i kommunens prioriterte tilsynsområder.

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Drift- og utbygging
Andre opplysninger
Gyldig til
2017-12-31