A A A

Bybuss i Saga?

Kollektiv+Saga

Boreal transport og Alta kommune har vært på befaring.

Kollektiv Saga.jpg

Representanter fra Boreal transport Nord og Alta kommune befarte fredag trasèen som vi håper kan bli den nye ruta til bybussen.  Det er nå foreslått at bybussen skal kjøre opp til gamle Saga hotell og derfra følge Saga via skolen og ned til E 6 igjen før den returnerer til sentrum. Holdeplassen på bildet er plassert ved Aspmyra og noe utbygger der har laget gjennom en utbyggingsavtale med kommunen.

Foto0222.jpg

Rett etter gamle Saga hotell er første holdeplass foreslått anlagt. Alle busstopp er vurdert som tilstrekkelig med kantstopp, som vil si at bussen står i veibanen en kort stund for av- og påstining før den kjører videre. Bussen på bildet står omtrent der gruppa ser for seg at første holdeplass kan komme.

Foto0224.jpg

Deretter vurderes en ny holdeplass rett etter avkjøring opp mot Saga skole, langs dagens veg som er regulert til gang/ sykkelveg. Befaringen viste at det er god nok bredde til at både myke trafikanter og bybussen skal kunne trafikkere langs denne veien. Det er foreløpig ikke vurdert å åpne veien for annen motorisert ferdsel enn for bybussen.

Foto0226.jpg

Rett før krysset til Saga skole bør det opprettes ytterligere et busstop, mest for å betjene boligfeltet Høysletta.

Deretter fulgte Aspmyra stoppet som vist på første bilde.

Foto0230.jpg

Siste holdeplass er ved infotavla, E 6. Her snudde bybussen tidligere, før ny snuplass ble laget i Nerskogen. Nå blir holdeplassen operasjonalisert igjen ved at dette blir det østligste stoppet på ruta. Det er fremdeles god plass på området for kontrolletatene til å gjennomføre sine tilsyn på kjøretøy.

For eksisterende og kommende beboere i Saga og omegn vil det bli et svært godt supplement bybussen kan tilby i nærområdet deres. Med månedskort for 5-11 åringer til kun kr 100 pr måned og for 12-åringer og oppover til kun kr 250 anses bybussen å være et godt alternativ når små og store skal forflytte seg til skole, fritid og andre aktiviteter gjennom dagene.

Bakgrunnen til trasèendringen er blant annet tilbakemeldinger fra befolkningen som tilsa at flere ønsket bussen inn i boligområder hvor avstandene til holdeplassene var for lang. Alta kommune håper gjennom god dialog med Finnmark fylkeskommune at dette blir en realitet fra førstkommende skolestart, høsten 2016.

Skjema