A A A

Budsjettdrøfting 2021

Bj%C3%B8rn-Atle+1000

Rådmannen har lagt frem sitt budsjettdrøftingsnotat for budsjett 2021. Her presenteres utfordringsbildet i forbindelse med høstens budsjettarbeid. 

Alta kommunes styringssystem tar utgangspunkt i kommuneplanens samfunnsdel. Fra denne har rådmannen valgt å fokusere på både langsiktige og kortsiktige mål for 2021.

Kommunestyret har vedtatt økonomiske handlingsregler som skal være retningsgivende for en sunn og bærekraftig økonomisk drift over tid.

Kommuneproposisjonen viser at Alta kommune vil få 1,4 milliarder kroner i frie inntekter i 2021. Dette er midler som kommunen kan rå fritt over.

Rådmannen har fordelt budsjettrammer til tjenesteområdene. Rammene har tatt høyde for tiltak innen omstillingsprosjektet, men ikke for merforbruket i 2020 innen tjenestene helse og sosial og oppvekst og kultur.

Kommunens omstillingsbehov for 2021 er beregnet til 80 mill. kr. Rådmannen ønsker en drøfting rundt dette og har skissert løsninger for hvordan dette kan dekkes inn.

Her kan du lese mer om rådmannens vurdering

Skjema