A A A

Budsjett 2011

Kalkulator%26nbsp%3Bog%26nbsp%3Bpenn
Formannskapet har 26.11.2010 behandlet Rådmannens budsjettforslag og vedtatt følgende innstilling til kommunestyret vedrørende budsjett 2011
 1. Det fremlagte forslag til Alta kommunes driftsbudsjett for 2011 basert på økonomiplanforutsetningene, vedtas med samlet netto ramme til sektorene på 922,999 millioner. 
 1. Netto rammene fordeles slik mellom sektorene: 
               budsjett2011
 1.  For at rammene skal være realistiske, må driften strammes inn.  Ved å vedta disse rammer vedtar kommunestyret samtidig følgende innstrammingstiltak:
·         Kvalfjord skole avdeling Altnes legges ned fra 1.1.2011. Bygningsmassen søkes avhendet.
·         Leirbotn skole legges ned fra skolestart høsten 2011.  Bygningsmassen søkes avhendet
·         Nye stillinger Helse og sosial (K sak 30/10) utsettes
·         En stilling sentraladministrasjon og to stillinger drift og utbygging dras inn
·         Kultursjefstillingen holdes vakant våren 2011
·         Barn og unge sektoren pålegges generelt kutt på 2 millioner
·         Helse og sosialsektoren pålegges generelt kutt på 2,8 millioner
·         Det skal tidlig i 2011 startes en prosess for avvikling av Kåfjord eller Ekornsvingen sykehjem med virkning fra 1.1.2012
 
 1. Rammetilskudd og skatt er budsjettert med basis i regjeringen Stoltenbergs forslag til statsbudsjett.  Eventuelle endringer som følge av Stortingets budsjettbehandling innarbeides ved budsjettregulering. 
 1. Det avsettes netto 88,025 mill til dekning av renter og avdrag, og netto 1,120 mill til fond ut over den bruk og avsetning til fond som inngår i sektorenes rammer. 
 1. Det avsettes 11,590 millioner av årets driftsmidler til investering. All budsjettert momskompensasjon fra investeringer er da ført tilbake til finansiering av investeringer. 
 1. Investeringsrammen for 2011 fastsettes til 162,337 mill.kr.  herav formidlingslån/ startlån på 40 mill.kr, avdrag på formidlingslån 10,284 mill, og selvkostinvesteringer 31 millioner. 
 1. Alta kommunes skattøre for 2010 skal være lovens maksimumssatser. 
 1. Eiendomsskattesatsen skal være 0,55 % for verker, bruk og næringseiendommer, og 0,2 % for boliger, fritidseiendommer m.v. 
 2. Avgifter vedr. vann, avløp og renovasjon (VAR-området) gis prosentvis disse endringer: 
 • Årsavgift vann                           10 %
 • Tilknytningsavgift vann            0 %
 • Årsavgift avløp                           5 %
 • Tilknytningsavgift avløp           0 %
 • Renovasjon                               6 %
 • Årsavgift slam                            5 %
 • Feieavgift                                    0 %
 • Leie vannmåler                       2,8 % 
 1. Foreldrebetaling i barnehagene videreføres med kr 2 330. 
 1. Prisen på parkering økes fra 18 til 20 kroner per time inkl mva. Inntektsøkningen avsettes til Parkeringsfondet. 
 1. For alle andre avgifter/gebyrer/leier/tjenester økes satsene med 2,8 % dersom det ikke er fattet annet vedtak i løpet av 2.halvår 2010. 
 1. Kommunestyret delegerer til Rådmannen å fordele virkningen av de lokale forhandlinger for 2010, og virkningen av lønnsoppgjøret for 2011 fra sektor 109 Reserver til de øvrige sektorer. 
 1. Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til de endringer som er beskrevet i de tekniske vedlegg til driftsbudsjettet. 
 1. I henhold til plan- og bygningslovens § 11-2 rulleres handlingsdelen i kommuneplanens samfunnsdel i henhold til budsjettdokumentets kapittel 6.  Formannskapet får fullmakt til å vedta tiltakene når de foreligger tidlig på nyåret 2011. 
 1. Låneopptak.
Kommunestyret vil med basis i investeringsbudsjettet for 2011 på i alt 162,337 mill.kr. delegere til rådmannen å foreta ordinære låneopptak på i alt 44,159 mill.kr.  I tillegg kommer opptak av lån til videre utlån (formidlingslån) på 40 mill.kr, og lån til selvkostinvesteringer med 31,0 millioner.
 
 1. Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til det fremlagte investeringsbudsjett med rådmannens merknader.

 

Skjema