A A A

Brukerstyrt personlig assistanse

 • Lover og forskrifter

  Dette er en lovpålagt tjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven. Se blant annet

  Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 og § 3-8
  Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1a og 2-1d

  Lover

  Forvaltningsloven
  Helse- og omsorgstjenesteloven
  Pasient- og brukerrettighetsloven

  Retningslinjer

  Brukerstyrt personlig assistanse (rundskriv)

  Brukerstyrt personlig assistanse (rundskriv)

  Rett til egen tros- og livssynsutøvelse

  Rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse (BPA) (I-9/2015)

  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om brukerstyrt personlig assistanse, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

  Skjema

  Vedlegg

  Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

  Søknaden sendes til

  Helse- og sosial, Postboks 1383, 9506 Alta

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

  Saksbehandlingstid

  Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

  Klagemulighet

  Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Aktivitet og tilrettelagte tjenester
  Telefon:78 45 56 15
  Epost:postmottak.hs@alta.kommune.no
  Postadresse:Postboks 1383, 9506 Alta
  Besøksadresse:Markveien 29-33, 9510 ALTA
 • Andre opplysninger