Vilkår for BPA

Bruker må være under 67 år.
Behovet for tjenester må være definert som langvarig utover 2 år.
Tjenestebehovet må ligge på minst 25/32 timer pr. uke.
Arbeidslederrollen må ivaretas for å få innvilget BPA.
Fagligheten må ivaretas (helsehjelp inngår ikke i tjenesten).
 
Hver enkelt person vurderes konkret ut fra aktuell situasjon og individuelle behov. 

Arbeidslederrollen

Det er i utgangspunktet en forutsetning at brukeren både ønsker å påta seg det ansvaret arbeidslederrollen innebærer og at vedkommende har forutsetninger for å ivareta denne rollen på en forsvarlig måte. Dersom tjenestemottaker selv ikke kan være arbeidsleder, for eksempel pga. ung alder eller kognitiv funksjonsnedsettelse, kan arbeidslederrollen ivaretas av noen som kjenner tjenestemottaker godt. Det å være arbeidsleder/medarbeidsleder gir ingen lønn eller godtgjøring. 
 
Å være arbeidsleder innebærer at du har ansvaret for den daglige driften av ordningen. Dette kan for noen oppleves som krevende, men du vil få veiledning og opplæring av den du velger som arbeidsgiver/leverandør.
 
Noen oppgaver du som arbeidsleder må ta ansvar for:
Definere dine egne behov.
Rekruttere, ansette og lære opp assistenter.
Utøve daglig ledelse overfor assistentene.
Sørge for at arbeidslivets gjeldende lover og regler følges.
Ha personaloppfølging (oppfølgingssamtaler, medarbeidersamtaler, personalmøter).
Disponere vedtakstimene og kontrollere timelister.
Lage stillingsbeskrivelser og arbeids- og ferieplaner.
Håndtere egenmeldinger, sykmeldinger og permisjoner.
Skaffe vikarer.
Håndtere eventuell konflikter i arbeidsmiljøet. 
Delta på kurs i arbeidsledelse.

Konsesjon

Det er 16 private tilbyderne som har konsesjon på å gi BPA tjenester:
Leverandører med konsesjon: 

Prima Assistanse AS
Tlf: 025 48
www.primaomsorg.no 

AssisterMeg AS
Tlf: 95 45 28 71
http://www.assistermeg.no

Human Care AS
Tlf: 95 04 30 00
http://www.human-care.no

Abri Dialogue AS
Tlf: 51 65 60 00
https://abridialogue.no/

Jeg-Assistanse-Godt liv (JAG)
Tlf: 91 51 60 08
http://jagassistanse.no

Aberia Avlastning / BPA
Tlf: 48 22 88 00
http://www.aberia.no

BPA Nord AS
Tlf: 40 62 23 64
http://www.bpa-nord.no

Uloba
Tlf: 32 20 59 10
www.uloba.no

Unicare BAS AS
Tlf: 47 70 71 52
www.unicare.no

Stendi Assistanse
Tlf: 974 80 800
stendi.no/bpa

Ambio Helse AS
Tlf: 22 41 17 02
http://www.ambiohelse.no

Mio BPA
Tlf: 40 05 40 07
https://mio.no/bpa/

Vanadis Velferd AS
Tlf: 95 08 56 49
http://www.vanadisvelferd.no

OptimalAssistanse AS
Tlf: 69 12 96 00
http://www.optimalassistanse.no 

Medvind Assistanse AS
Tlf: 95 82 51 80
http://www.medvindassistanse.no 

Hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om brukerstyrt personlig assistanse, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Søknad og vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.
Søknaden sendes til
Helse- og sosial, Postboks 1383, 9506 Alta