Et godt tilbud til barn, unge og foreldre i kommunen forutsetter at brukerne involveres. Som bruker har du rett til å medvirke, og tjenestene har plikt til å involvere deg. Brukermedvirkning har en egenverdi, terapeutisk verdi og er et virkemiddel for å forbedre og kvalitetssikre tjenestene våre.

Barn og unges medvirkning er viktig i utvikling av våre systemer og verktøy.

I dette arbeidet har vi benyttet erfaringer og kunnskap fra Forandringsfabrikken når vi har utviklet handlingsveilederen til "Se meg tidlig". Forandringsfabrikken har i en rekke undersøkelser siden 2008 innhentet kunnskap fra barn om hva som gjøre en oppvekst trygg og hva som er viktig i møte med barnehage, skole, ppt, helsesykepleiere, helsestasjoner, barnevern og psykisk helse (BUP). 

Felles for skolene

I skolene har råd og utvalg rett til å uttale seg og komme med forslag i alle saker som gjelder skolen. Å arbeide for skolemiljøet er en sentral oppgave for alle organene. Ved hver skole skal det være:

 • samarbeidsutvalg
 • skolemiljøutvalg
 • elevråd
 • foreldreråd

Ingen av rådene eller utvalgene har beslutningsmyndighet, men de gir elever og foreldre anledning til å utveksle meninger og å komme med felles uttalelser.

Felles for barnehagene

I våre barnehager er det samarbeidsutvalget som skal komme med råd og innspill i hverdagen til barnehagene. Samarbeidsutvalget består av representanter fra foreldregruppa, de ansatte og styrer. Vanlige oppgaver for samarbeidsutvalget er:

Vanlige oppgaver i samarbeidsutvalget:

 • Komme med råd og innspill til hverdagen i barnehagen.
 • Arrangere dugnader eller temakvelder som skaper tettere bånd mellom barnehagen og hjemmet.
 • Bidra til å løse konflikter på en god måte.
 • Diskutere barnehagens ideelle grunnlag og hvordan barnehagens formål ivaretas.

Saker av viktighet:

Det finnes noen saker som barnehageeieren er lovpålagt å legge fram for samarbeidsutvalget. De kalles gjerne for «saker av viktighet», altså temaer som påvirker hverdagen i barnehagen eller forholdet til foreldrene:

 • Med utgangspunkt i rammeplanen skal utvalget fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten.
 • Utvalget skal få innsyn i forslag til budsjett, driftsendringer og arealutnyttelse.
 • Hvis barnehageeieren skal søke om dispensasjon fra normen om pedagogisk bemanning, må en uttalelse fra samarbeidsutvalget legges ved.
 • Dersom barnehagen ikke drives i tråd med gjeldende lover, forskrifter, barnehagens vedtekter og budsjett, kan samarbeidsutvalget melde fra til tilsynsmyndigheten.

(Kilde: FUB)