A A A

Brukermedvirkning i skolen

Generelt om tjenesten

Tema

- SFO, Skole og utdanning
- Grunnskolene
- Barn og familie
- Barn og ungetjenesten

Beskrivelse

Råd og utvalg i skolen har rett til å uttale seg og komme med forslag i alle saker som gjelder skolen. De skal holdes løpende orientert om skolemiljøet og har rett til å få dokumentasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Så tidlig som mulig skal de tas med i planleggingen og gjennomføringen av miljøtiltak. Hvis skolen blir klar over forhold ved skolemiljøet som kan virke negativt på elevenes helse, skal elever og foresatte snarest mulig varsles om det.

Ved hver skole skal det være

  • samarbeidsutvalg
  • skolemiljøutvalg
  • elevråd
  • foreldreråd

Ved hver skole skal det være samarbeidsutvalg, elevråd (ikke obligatorisk for 1. - 4. årstrinn), skolemiljøutvalg og foreldreråd. 

Rådene og utvalgene i skolen har rett til å uttale seg og komme med forslag i alle saker som gjelder skolen. Å arbeide for skolemiljøet vil være en sentral oppgave for alle organene.

Alle utvalg og råd skal holdes løpende orientert om alle forhold som har vesentlig betydning for skolemiljøet. De nevnte organene har på forespørsel rett til å få lagt fram dokumentasjon om det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ved skolen. De skal så tidlig som mulig tas med i planlegging og gjennomføring av miljøtiltakene.

Dersom skolen blir klar over forhold ved skolemiljøet som kan ha negativ betydning for elevenes helse, skal alle elevene og de foresatte snarest mulig varsles om det.

Målgruppe

  • Elever og foreldre i grunnskole
  • Medlemmer av samarbeidsutvalg, skoleutvalg, elevråd, skolemiljøutvalg og foreldreråd

Kriterier/vilkår

Ingen av rådene eller utvalgene har beslutningsmyndighet, men de gir elever og foreldre anledning til å utveksle meninger og å komme med felles uttalelser.

aaa
Lover og forskrifter

Opplæringslova kapittel 11 og § 9A-8

Lover

Opplæringslova

___
Skjema
Saksbehandling
Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Barn og unge administrasjonen
Telefon:78455326
Besøksadresse:Markveien 26
Andre opplysninger
Gyldig til
2019-12-31