Om barnehagen

Barnehagen har store og luftige rom med muligheter for ulike gruppestørrelser og tilpassede aktiviteter. I barnehagehverdagen deler vi barnegruppa slik at barna føler gruppetilhørighet, og med faste voksne som har ansvar for den enkelte. Alder, modenhet og barnets forutsetninger avgjør hvilken gruppe barna blir en del av.

På Lillebasen er det plass til 18 barn under tre år. Vi er seks ansatte: to pedagogiske ledere, en barnehagelærer og tre fagarbeidere.
På Storbasen er det plass til 36 barn fra tre år og opp. Vi er seks ansatte: to pedagogiske ledere, to barnehagelærere og to fagarbeidere.

Breverud idrettsbarnehage tilrettelegger for aktiviteter på barnas nivå. Vi har skiskole, skøyteskole, fotballskole, friluftsuker og mange turer i skog og mark. Ungene blir kjent med en rekke aktiviteter og lærer i trygge og rause omgivelser.

Vi er praksisbarnehage for UIT-Norges arktiske universitet, campus Alta og Tromsø, barnehagelærerutdanningen. Vi tar også imot skoleelever fra videregående og praksiskandidater fra AKSIS.

Vi er også med på Alta barnehagens kvalitetsutviklingsplan «Sammen om det viktigste» som strekker seg over et tidsrom på 4 år.