A A A

Brukerstyrt personlig assistanse

Generelt om tjenesten

Tema

- Omsorg, trygd og sosiale tjenester
- Omsorgstjenester

Beskrivelse

Er du sterkt funksjonshemmet eller har et langvarig og stort behov for praktisk og personlig hjelp i dagliglivet, kan du søke om brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Personlig assistanse omfatter praktisk bistand og opplæring og støttekontakt. Retten til avlastningstiltak gjelder også for personer med foreldreansvar for hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne.

Innenfor det timeantallet du får tildelt, kan du i prinsippet styre hvem du vil ha som hjelper(e) og hva assistenten(e) skal gjøre. Målet er at du skal ha et mest mulig aktivt liv.

Målgruppe

  • Personer med et sammensatt og omfattende behov for tjenester og som er i stand til å lede assistenten (ta arbeidslederrollen)
  • Personer som ikke kan ivareta denne rollen selv, slik som personer med psykisk utviklingshemning 
  • Familier med barn med nedsatt funksjonsevne

Kriterier/vilkår

Personer som ikke kan dra omsorg for seg selv, eller som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål

Partnere

Det finnes 16 private tilbyderne som har konsesjon på å gi BPA tjenester

Leverandører med konsesjon

Prima Assistent
Tlf: 22 15 01 00
https://prima-assistanse.no/

AssisterMeg AS
Tlf: 954 52 871
http://www.assistermeg.no

Human Care AS
Tlf: 950 43 000
http://www.human-care.no

Abri Dialogue AS
Tlf: 51 65 60 00

Jeg-Assistanse-Godt liv (JAG)
Tlf: 962 09 666
http://jagassistanse.no

Aberia Avlastning / BPA
Tlf: 482 28 800
http://www.aberia.no

BPA Nord
Tlf: 406 22 364
http://www.bpa-nord.no

Uloba
Tlf: 32 20 59 10
www.uloba.no

Unicare BAS AS
Tlf: 477 07 152
www.unicare.no

Aleris Ungplan&BOI A/S region Øst
Tlf: 77 64 77 40
www.aleris.se/no

Ambio Helse AS
Tlf: 22 41 17 02
http://www.ambiohelse.no

Olivia Assistanse AS
Tlf: 982 37 724

Hjemmebest Personlig Assistanse AS
Tlf: 400 54 007
http://www.hjemmebest.no

Vanadis Velferd AS
Tlf: 950 85 649
http://www.vanadisvelferd.no

OptimalAssistanse AS
Tlf: 69 12 96 00
http://www.optimalassistanse.no

Medvind Assistanse AS
Tlf: 958 25 180 
http://www.medvindassistanse.no/

aaa
Lover og forskrifter

Dette er en lovpålagt tjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven. Se blant annet

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 og § 3-8
Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1a og 2-1d

Lover

Forvaltningsloven
Helse- og omsorgstjenesteloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Retningslinjer

Brukerstyrt personlig assistanse (rundskriv)

Brukerstyrt personlig assistanse (rundskriv)

Rett til egen tros- og livssynsutøvelse

Rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse (BPA) (I-9/2015)

___
Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om brukerstyrt personlig assistanse, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Skjema

Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Søknaden sendes til

Helse- og sosial, Postboks 1383, 9506 Alta

Saksbehandling

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Aktivitet og tilrettelagte tjenester
Telefon:78 45 56 15
Epost:postmottak.hs@alta.kommune.no
Postadresse:Postboks 1383, 9506 Alta
Besøksadresse:Markveien 29-33, 9510 ALTA
Andre opplysninger