A A A

Boligtomter - kommunale

Generelt om tjenesten

Tema

- Bolig og eiendom
- Eiendom og tomter

Beskrivelse

Kommunestyret har etter kommunelovens §23, nr 4 gitt Rådmannen fullmakt til å tildele boligtomter og nausttomter

Tildeling av nye byggeklare kommunale boligtomter skjer etter at tomtene er kunngjort ledig i pressen og på kommunens egne nettsider. Ledige tomter etter 1. gangs tildeling tildeles fortløpende etter kunngjøring på kommunens egne nettsider. Tomtetildeling skjer etter gjeldende retningslinjer vedtatt av Alta formannskap den 28.06.17. 

Kriterier/vilkår

Krav til søknad:
Søknader skal være elektronisk ved bruk av skjema «Boligtomter kommunale – Søknad». Søker må påse at alle aktuelle felt er riktig utfylt. I søknaden skal ektefelle/samboer/partner som er registrert på samme adresse føres opp. Ektefeller/samboere/partnere som er registrert på samme adresse blir behandlet som en søknad.

Søker plikter å opplyse om alle forhold som har betydning for søknaden. Dersom det blir gitt uriktige opplysninger, kan dette føre til at søknaden ikke tas til behandling eller at tilsagn trekkes tilbake.

Vilkår for tildeling og hjemmelsoverdragelse:
Søkere må på søkertidspunktet være fylt 18 år. Tomtene overdras kun til privatpersoner for bygging av bolig til eget bruk og som helårsbolig. Tilsagnshaver skal være byggherre. Dersom det er åpenbart at en søker driver bygging i kommersiell regi skal søknaden avslås.

Tomtene tildeles ved trekning og i følgende prioritetsrekkefølge:

1. Søker er leietaker på boligmarkedet, eller førstegangsetablerer.

2. Søker eier /har andel i boligbyggelag/rekkehus/tomannsbolig/leilighet

3. Søker som ikke faller inn under pkt.1 eller pkt.2.

Merknad: Søkere som eier bolig utenfor Alta kommune og som ønsker å flytte til og bo i Alta faller inn under gruppe 1.

Søknad på sosialt grunnlag:
Husstand som har særskilt behov for fysisk tilrettelegging av bolig kan søke om tomt på særlig grunnlag. Søknaden behandles særskilt ved tildeling. Dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Alta kommune gis fullmakt til innhenting av nødvendig informasjon.

 

 

Pris for tjenesten

Priser på tomter, tilknytningsavgifter og andre gebyr finner du i kommunens gebyrregulativ,

Tomtekostnader er ikke mva-pliktige i henhold til mva-lovens §3-11 Fast eiendom.

I tillegg til opparbeidelseskostnader kommer pris for kjøp av tomt, tilknytningsgebyr og andre gebyrer som følger salg av tomt. Dersom kjøper bebygger tomten og tar bygningen i bruk før overskjøting skjer, må kjøper dekke den økning i dokumentavgift dette innebærer. Tomtekostnader for kjøp av kommunale boligtomter reguleres årlig med prosentvis økning tilsvarende andre avgifter/gebyrer /leier/tjenester gitt i Alta kommunes årlige budsjettvedtak. Endelige tomtekostnader justeres i forhold til avhendingstidspunkt og kan dermed avvike fra foreløpig pris gitt i kjøpsavtale ved tilsagn på tomt.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa
Lover og forskrifter
Saksbehandling

Klagemulighet

Alle enkeltvedtak, jfr. fvl. §2 kan påklages etter fvl. §28. Vedtaket kan klages inn for Alta kommune av den som avgjørelsen gjelder. Alminnelig klagefrist etter fvl. §29 er 3 uker fra søker er gjort kjent med vedtaket.

Klagen sendes Alta kommune, Servicesentret til behandling.  Dersom klager ikke gis medhold oversendes klagen Klagenemda for endelig behandling. 

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Servicesenteret
Telefon:78455000
Epost:servicesenteret@alta.kommune.no
Postadresse:Postboks 1403 9506 ALTA
Besøksadresse:Rådhuset Sandfallveien 1 9510 ALTA
Andre opplysninger
Gyldig til
2020-12-31