A A A
 • Lover og forskrifter

  Se spesielt § 14 i bostøtteloven.

  Lover

  Bustøttelova
  Forvaltningsloven

  Retningslinjer

  Rettleiar for tilskot til tilpassing

  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Tilskudd til etablering søkes i den kommunen du bor i. Kommunen kan hjelpe deg å fylle ut søknaden.

  Skjema

  Vedlegg

   

  Søknadsfrist


  Søknaden sendes til

  Alta kommune
  Boligseksjonen
  Postboks 1403
  9506 ALTA

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Kommunen innhenter de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

  Saksbehandlingstid

  Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

  Klagemulighet

  Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Begrunn dette eventuelt med nye opplysninger. Kommunens egen klagenemnd er klageinstans.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Lån og tilskudd
  Telefon:78455000
  Epost:postmottak@alta.kommune.no
  Postadresse:Postboks 1403, 9506 Alta
  Besøksadresse:Sandfallveien 1
 • Andre opplysninger
  Gyldig til
  2017-12-31