A A A

Bistand

Virksomhetsinformasjon

Bistand yter tjenester til mennesker over 18 år med psykisk og/eller fysisk funksjonshemming, som har behov for praktisk og/eller personlig bistand, opplæring og veiledning i hverdagen. I tillegg yter virksomheten tjenester til mennesker med psykiske lidelser og/eller rusproblematikk.Tjenestene er hjemlet i ”Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester”.
 
De sentrale tjenestene og tiltakene som inngår i virksomhetens ansvarsområde er som følger:
 • Psykiatri- og rustjenesten, ettervern
 • Botiltak med heldøgns pleie og omsorg
 • Andre boliger med varierende grad av tjenesteyting i tilknytning
 • Avlastningstiltak
 • Miljøarbeidertjeneste
 • Praktisk bistand
 • Brukerstyrt personlig assistanse
 • Støttekontakt (fritid med bistand, treningskompis)
 • Omsorgslønn
 • Dag-/arbeidstilbud / Grønn Omsorg
 • Fritidstiltak

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Markvn. 29-33

Telefon: 78 45 56 15
E-post: posths@alta.kommune.no

Virksomhetsleder: Siri Isaksen 78 45 56 18
Saksbehandler: Hege Kristin Isaksen 78 45 56 09
Vernepleierkonsulent: Tonee C. Thomassen 78 45 54 28
Konsulent: Sissel K. Strifeldt 78 45 56 15
Konsulent / saksbehander: Mette Kristoffersen 453 96 939
 

 

Mer om Bistand