A A A

Barnehageruta 2019 - 2020 for kommunale barnehager i Alta

Med hjemmel i vedtatte vedtekter for kommunale barnehager punkt 8:

Barnehageåret starter i august i uke 33. Kommunalleder for oppvekst og kultur fastsetter oppstartdato i forbindelse med utarbeiding av barnehageruta.

Oppstart:

Nytt barnehageår starter i uke 33 der barnehagene har felles planleggingsdag mandag 12. august. Barn som er tildelt plass fra nytt barnehageår kan starte i barnehagen fra 13.08.19.

Barnehageåret 2019/2020 løper fra 12.08. 2019 – 07.08. 2020.

 

Planleggingsdager:

Vedtekter for kommunale barnehager sier:

”Barnehagenes vedtekter:

Barnehagene har stengt 7 dager hvert barnehageår i forbindelse med planlegging og samarbeid for personalet.

Kommunalleder fastsetter 1 av dagene i forbindelse med oppstart av nytt barnehageår. Barnehagens samarbeidsutvalg fastsetter de resterende 6 dagene.”

I medhold av vedtektene fastsettes 1 felles planleggingsdag for barnehagene til 12. august 2019.

Barnehagene og samarbeidsutvalgene oppfordres til å legge resterende 6 planleggingsdager til dager da skolene har fridager / stengt.


Onsdag 16. oktober 2019 har RSK planlagt en læringsdag for barnehagene i Alta.

Under gis det en oversikt over dager der skolene har sine plandager og ferier:

 • 05. august                  Oppstart SFO
 • 15.- 16. august          Planleggingsdager   
 • 19. august                  Skolestart
 • 30. september – 01. oktober    Høstferie/Læringsdager
 • 02. - 04. oktober       Høstferie
 • 19. desember            Siste skoledag før juleferie
 • 02. januar                  Første skoledag etter juleferie
 • 19.- 21. februar         Vinterferie
 • 24. februar                Planleggingsdag
 • 03. April                     Siste skoledag før påskeferie
 • 14. april                     Første skoledag etter påskeferie
 • 04. Mai                       Skolefri for elever og lærere
 • 22. mai                       Skolefri for elever og lærere (dagen etter Kristi  himmelfartsdag)
 • 02. juni                       Planleggingsdag
 • 19. juni                       Siste skoledag

 

Åpningstider:

Vedtektene fastsetter slik daglig åpningstid

Barnehagene kan ha ulike daglige åpningstider innenfor tidsrommet 06.30 – 17.00, men ikke mer enn 9,5 timer per dag. Samarbeidsutvalget fastsetter åpningstiden etter en årlig brukerundersøkelse blant foreldre.

Etter særskilt vedtak fattet av kommunalleder for oppvekst og kultur og barnehagens samarbeidsutvalg kan nevnte tidsramme fravikes.

Barnehagene har åpent alle hverdager, unntatt lørdager og offentlige høytids- og helligdager.

Barnehagene stenger kl. 12.00 onsdag før skjærtorsdag. Jul- og nyttårsaften er barnehagene stengt.

 

Barns ferie:

I medhold av barnehagelov med forskrifter er det vedtatt slike retningslinjer for barns feriefritid:

Barna skal ha 4 ukers ferie i løpet av barnehageåret. Minimum 3 uker må tas sammenhengende innenfor perioden 01.06 – uke 32.

Barnehagens planleggingsdager kan regnes som ferie når det gis melding om dette på forhånd.

Ferie utenom hovedferie kan tas ut som enkeltdager forutsatt at beskjed er gitt til barnehagen på forhånd.  Fravær som skyldes sykdom kan ikke regnes som ferie.

Foreldrene skal innen 15. april gi skriftlig melding om når barna skal ha ferie.

Barn som begynner etter 1.mai må også avvikle ferie, eller betale oppholdsavgift.

Det kan gjøres unntak fra bestemmelsen om ferie når særlige grunner taler for det. Søknad om unntak sendes styrer i barnehagen.

 

Sammenslåtte og feriestengte barnehager:

Alta kommune har sammenslåtte/sommerstengte barnehager 3 uker i juli/august.

Minimum 2 barnehager er da åpne. Det betyr at barna kan få barnehagetilbudet i en annen barnehage enn der de går til vanlig. Så langt det lar seg gjøre vil det være ansatte fra egen barnehage tilstede i hele perioden.

Hvilke barnehager som skal være sommerbarnehage fastsettes i februar og den enkelte barnehage vil sikre informasjon til foresatte om den organisering som fastsettes for 2020 i god tid før ferien.

Skjema