A A A

Barnehageruta 2020 - 2021 for kommunale barnehager i Alta

Med hjemmel i vedtatte vedtekter for kommunale barnehager punkt 8:

Barnehageåret starter i august i uke 33. Kommunalleder for oppvekst og kultur fastsetter oppstartdato i forbindelse med utarbeiding av barnehageruta.

Oppstart og planleggingsdager
Nytt barnehageår starter mandag i uke 33 med en planleggingsdag. Kommunalleder har fastsatt at alle kommunale barnehager har planleggingsdag mandag 10. august. Flere barnehager har også planleggingsdag tirsdag 11. august. 

Barn som er tildelt plass fra nytt barnehageår kan starte i barnehagen fra tirsdag 11. august eller onsdag 12. august.

Barnehagene har stengt 7 dager hvert barnehageår i forbindelse med planleggingsarbeid.

Barnehagene og samarbeidsutvalgene oppfordres til å legge resterende 6 planleggingsdager til dager da skolene har fridager / stengt.

Barnehageåret 2020/2021 løper fra 10.08. 2020 – 09.08. 2021.

Onsdag 15. oktober 2020 har RSK planlagt en læringsdag for barnehagene i Alta.


Under gis det en oversikt over dager der skolene har sine plandager og ferier

 • 03. August                          Planlegging SFO
 • 04. August                         Oppstart SFO    
 • 17. - 19. August                Planleggingsdager          
 • 20.  August                        Skolestart
 • 5.-9. Oktober                    Høstferie/Læringsdager sfo og skole
 • 18. Desember                  Siste skoledag før juleferie
 • 04. Januar                          Første skoledag etter juleferie
 • 26. Februar                        Vinterferie skole
 • 1. Mars                                Planleggingsdag skole og sfo
 • 26. Mars                             Siste skoledag før påskeferie
 • 06. April                              Første skoledag etter påskeferie
 • 14. Mai                              Skolefri for elever og lærere
 • 18. juni                                Siste skoledag


Åpningstider
Vedtektene fastsetter slik daglig åpningstid

Barnehagene kan ha ulike daglige åpningstider innenfor tidsrommet 06.30 – 17.00, men ikke mer enn 9,5 timer per dag. Samarbeidsutvalget fastsetter åpningstiden etter en årlig brukerundersøkelse blant foreldre.

Etter særskilt vedtak fattet av kommunalleder for oppvekst og kultur og barnehagens samarbeidsutvalg kan nevnte tidsramme fravikes.

Barnehagene har åpent alle hverdager, unntatt lørdager og offentlige høytids- og helligdager.

Barnehagene stenger kl. 12.00 onsdag før skjærtorsdag. Jul- og nyttårsaften er barnehagene stengt.


Barns ferie
I medhold av barnehagelov med forskrifter er det vedtatt slike retningslinjer for barns feriefritid:

Barna skal ha 4 ukers ferie i løpet av barnehageåret. Minimum 3 uker må tas sammenhengende innenfor perioden 01.06 – uke 32.

Barnehagens planleggingsdager kan regnes som ferie når det gis melding om dette på forhånd.

Ferie utenom hovedferie kan tas ut som enkeltdager forutsatt at beskjed er gitt til barnehagen på forhånd.  Fravær som skyldes sykdom kan ikke regnes som ferie.

Foreldrene skal innen 15. april gi skriftlig melding om når barna skal ha ferie.

Barn som begynner etter 1.mai må også avvikle ferie, eller betale oppholds avgift.

Det kan gjøres unntak fra bestemmelsen om ferie når særlige grunner taler for det. Søknad om unntak sendes styrer i barnehagen.


Sammenslåtte og feriestengte barnehager
Alta kommune har sammenslåtte/sommerstengte barnehager 3 uker i juli/august.

Minimum 2 barnehager er da åpne. Det betyr at barna kan få barnehagetilbudet i en annen barnehage enn der de går til vanlig. Så langt det lar seg gjøre vil det være ansatte fra egen barnehage tilstede i hele perioden.

Hvilke barnehager som skal være sommerbarnehage fastsettes i februar og den enkelte barnehage vil sikre informasjon til foresatte om den organisering som fastsettes for 2021 i god tid før ferien.

Skjema