A A A

Barnehage - godkjenning

 • Lover og forskrifter
  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Kommunen vil gi deg veiledning om hvilke godkjenninger/uttalelser du som barnehageeier må innhente før barnehagemyndigheten kan godkjenne barnehagen. Du bør derfor tidlig kontakte kommunen for å få informasjon om hvilke krav kommunen stiller.

  Skjema

  Godkjenning av barnehager og skoler m.v.
 • Saksbehandling

  Saksbehandlingstid

  Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.

  Klagemulighet

  Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen i kommunen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning.

  Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Barnehagene
  Telefon:45396919
  Epost:Kariann.Haetta@Alta.kommune.no
 • Andre opplysninger
  Gyldig til
  2017-12-31