A A A

Avlastning for voksne

Generelt om tjenesten

Tema

- Omsorg, trygd og sosiale tjenester
- Omsorgstjenester

Beskrivelse

Avlastning kan gis til de personer som har "særlig tyngende omsorgsoppgaver" i hjemmet. Det kan gis i form av privat- eller kommunal avlastning. Privat avlastning foregår i private hjem, hos personer som har påtatt seg denne oppgaven. Bistandsavdelingen har en kommunal avlastningsenhet som er lokalisert i Myrveien. Denne har heldøgns bemanning, og er forbeholdt personer med utviklingshemming.

Målgruppe

Omsorgsytere med omsorg for voksne personer med utviklingshemming som bor hjemme hos sine pårørende.

Kriterier/vilkår

Den som trenger avlastning skal ha et særlig tyngende omsorgsarbeid. I tillegg er det forutsatt at den omsorgstrengende har et behov som gir rett på sosiale tjenester, det vil si at vedkommende ikke kan dra omsorg for seg selv eller er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål.

Momenter som kas tas i betraktning er:
- om søkeren arbeider mange timer pr. måned med omsorgsarbeid
- om omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig
- om omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvn
- om fordelingen over tid; om omsorgsarbeidet skjer i perioder eller hele tiden
- om arbeidet fører til sosial isolasjon og mangel på ferie og fritid
- om det er snakk om omsorg for mer enn én person

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

aaa
Lover og forskrifter

Dette er en lovpålagt tjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven. Se blant annet

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6 Kommunens ansvar overfor pårørende
Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-8 Tiltak ved særlig tyngende omsorgsoppgaver

Lover

Forvaltningsloven
Helse- og omsorgstjenesteloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Forskrifter

Kvalitetsforskrift for pleie- og omsorgstjenestene

___
Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om avlastning. Både omsorgsyter og den hjelpetrengende selv kan søke om avlastning.

Skjema

Søknadsskjema for utskrift

Eller henvendelse til Servicekontoret, Alta Helsesenter, Postadresse: Postboks 1383, 9506 Alta. Besøksadresse: Markveien 29-33, 9510 ALTA. Tlf. 78 45 54 00

Søknaden sendes til

Bistand, Markveien 29-31, 9510 ALTA

Saksbehandling

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Både omsorgsyter og den hjelpetrengende kan klage på avgjørelsen. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Aktivitet og tilrettelagte tjenester
Telefon:78 45 56 15
Epost:postmottak.hs@alta.kommune.no
Postadresse:Postboks 1383, 9506 Alta
Besøksadresse:Markveien 29-33, 9510 ALTA
Andre opplysninger