A A A

Avlastning for voksne

 • Lover og forskrifter

  Dette er en lovpålagt tjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven. Se blant annet

  Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6 Kommunens ansvar overfor pårørende
  Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-8 Tiltak ved særlig tyngende omsorgsoppgaver

  Lover

  Forvaltningsloven
  Helse- og omsorgstjenesteloven
  Pasient- og brukerrettighetsloven

  Forskrifter

  Kvalitetsforskrift for pleie- og omsorgstjenestene

  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om avlastning. Både omsorgsyter og den hjelpetrengende selv kan søke om avlastning.

  Skjema

  Søknadsskjema for utskrift

  Eller henvendelse til Servicekontoret, Alta Helsesenter, Postadresse: Postboks 1383, 9506 Alta. Besøksadresse: Markveien 29-33, 9510 ALTA. Tlf. 78 45 54 00

  Søknaden sendes til

  Bistand, Markveien 29-31, 9510 ALTA

 • Saksbehandling

  Saksbehandlingstid

  Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

  Klagemulighet

  Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Både omsorgsyter og den hjelpetrengende kan klage på avgjørelsen. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Aktivitet og tilrettelagte tjenester
  Telefon:78 45 56 15
  Epost:postmottak.hs@alta.kommune.no
  Postadresse:Postboks 1383, 9506 Alta
  Besøksadresse:Markveien 29-33, 9510 ALTA
 • Andre opplysninger