A A A

Ansiennitetsregister for kommunale boligtomter fjernes

informasjon

Revidering av retningslinjene skal effektivisere saksbehandlingen for tildeling av kommunale boligtomter, samt gi en større likebehandling av de som søker på tomtene.

Ved å fjerne ansiennitetsregisteret og innføre trekning som utvelgelseskriteria ønsker Alta kommune å oppnå større likebehandling og en mer effektiv saksbehandling av søknader på kommunale boligtomter.

I det senere er det blitt tydeligere at ansiennitetsregisteret utelukker mange tomtesøkere. Ved de siste tomtetildelingene er det søkere med 15-20 års ansiennitet som har hatt mulighet til å få seg kommunal boligtomt. Dette utelukker søkere i alderen 18 til 38 år. Spesielt uheldig er dette for innflyttere som i praksis aldri vil oppnå tilstrekkelig ansiennitet så lenge registeret eksisterer. I møte mandag 16. september vedtok kommunestyret å fjerne ansiennitetsregisteret.

Søkere som ikke er tildelt tomt tidligere og som som eier/leier innskuddsleilighet i boligbyggelag eller som eier selveid rekkehus/rekkeleilighet på inntil 100 m² bruttoareal blir prioritert først. Alle søkere som er innenfor prioritet "a" behandles likt ved loddtrekning. Deretter vil "b" og "c" få samme saksbehandling så lenge det er ledige tomter. 

Prioritetsrekkefølgen er:

a. Søkere som ikke er tildelt tomt tidligere og som eier/leier innskuddsleilighet i boligbyggelag eller som eier selveid rekkehus/rekkeleilighet på inntil 100 m² bruttoareal.

b. Søkere som er tildelt 1 tomt og akseptert denne i løpet av de siste 5 år, men ikke bebor, innehar festerett eller hjemmel til tildelte tomt.

c. Søkere som besitter selveid bolig og søkere som besitter selveid rekkehus/rekkeleilighet på over 100 m² bruttoareal.

 

Gamle retningslinjer for tildeling av boligtomter blir erstattet med nye og skjema for registrering i ansiennitetsregisteret blir tatt bort fra hjemmesiden med det første.

Skjema