A A A

Alta kommunes Plan for integrering 2021 – 2024

Plan for integrering

En arbeidsgruppe opprettet av kommunalleder for Oppvekst og kultur har utarbeidet en ny plan for integrering, for perioden 2021 - 2024.

Arbeidsgruppa har vært sammensatt av medlemmer fra Alta integrerings og kompetansesenter, stab oppvekst, ungdomsskole, barnehage, kulturavdelingen, flyktningehelsetjenesten og NAV.

Planen tar for seg utfordringer knyttet til integrering i Alta kommune og den foreslår strategier og tiltak for å løse disse utfordringene. Formålet med denne planen er å gjøre alle instanser i kommunen bevisst på at vi har en voksende befolkning bestående av innvandrere fra ulike kulturer og med ulik språkbakgrunn. Vi må alle ta inn over oss at dette krever omstilling, strategier og tiltak i fremtidige planverk. Denne gruppen vil være brukere av alle kommunale tjenester og det krever bevisstgjøring på alle områder.

Les Alta kommunes Plan for integrering 2021 – 2024

Stortinget har vedtatt ny lov om integrering som gjelder fra 1. januar 2021, noe som også er omtalt i den nye planen for integrering i Alta kommune.

Planen legges nå ut på høring med høringsfrist 01.02.21. Den behandles i Hovedutvalg for Oppvekst og kultur 23.02.21 og i Kommunestyret 23.03.21.

Høringssvar sendes postmottak@alta.kommune.no innen 01.02.21

Skjema