A A A

Alta kommunes årsmelding for 2020

forside årsmelding 2020

Årsmeldingen for 2020 er nå ferdig. Nytt av året er at vi også publiserer digitalt.

Kommunens årsmelding beskriver utviklingstrekk og viktige hendelser for Alta kommune gjennom 2020.
Årsmeldingen for 2020 har sitt utgangspunkt i budsjettdokumentet. Den samlede rapporteringen består av årsmelding og regnskap med økonomiske analyser og vurderinger. I tillegg rapporteres det på oppnådde resultater i forhold til tjenesteproduksjonen.

I vår digitale versjon kan du se rådmannens vurdering av 2020 i en egen video.

Årsmelding 2020 - digital versjon

Årsmelding 2020 - pdf

Alta kommune vil i årene som kommer måtte løse mange nye velferdsutfordringer, samtidig som kommunens økonomiske rammebetingelser vil bli strammere. Fremtidens velferdsutfordringer (flere eldre) og en stram kommuneøkonomi krever nytenkning, endringer og innovasjon. Stort fokus på forebyggende arbeid og tidlig innsats er og vil være nødvendig for å sikre optimal utnyttelse av ressursene, noe som vil komme brukerne til gode gjennom økt kvalitet i tjenestene. I 2020 har det vært jobbet med å få på plass nye helhetlige digitale verktøy innen fellestjenesten. Budsjett og økonomiplan, månedsrapportering, kvartalsrapportering, årsmelding og virksomhetsplan vil fra 2021 skje i Framsikt. Alt vil bli publisert digitalt. 

Skjema