A A A

Alta kommune frifunnet i ankesak.

Paragraf
Alta kommune ble også frifunnet i ankesaken mot Sandefjord kommune. Kommunen vant fullt ut og ble derfor også tilkjent saksomkostninger.

Saken gjelder krav om erstatning for utgifter som Sandefjord kommune har i forbindelse med at en av kommunens innbyggere har gått et år ekstra i grunnskolen. Fylkesmannen i Vestfold påla ved vedtak av 12. juni 2008 Sandefjord kommune å gi en elev et ekstra skoleår. Fylkesmannen la til grunn at eleven ikke hadde fått et opplæringstilbud i samsvar med opplæringsloven i skoleåret 2002/03. Denne eleven bodde da i Alta kommune, og dette er bakgrunnen for at kravet er rettet mot Alta kommune. Det påberopte erstatningsgrunnlaget er skadeserstatningsloven § 2-1 om at arbeidsgiver er ansvarlig for arbeidstakernes uaktsomme handlinger.

Konklusjon:
Retten er etter dette kommet til at verken Alta kommunes ansatte eller TIPO i sitt arbeid med eleven har opptrådt uaktsomt. Det foreligger derfor ikke noe ansvarsgrunnlag og Alta kommune skal frifinnes.


Saksomkostninger
Alta kommune vant fram med sin påstand. Tvisteloven § 20-2 første ledd jf annet ledd tilsier at ankemotparten derfor har krav på å få dekket sine kostnader. Retten har ikke funnet grunnlag for å anvende noen av unntakene fra denne hovedregelen. Sandefjord kommune har ikke hatt bemerkninger til motpartens sakskostnadsoppgave hverken for tingretten eller lagmannsretten. Sandefjord kommune pålegges dermed å erstatte Alta kommunes sakskostnader for lagmannsretten med 103 493 kr.

Skjema