A A A

Alta kommune endelig frifunnet.

Paragraf
Den 27. januar 2011 ble anken fra Sandefjord kommune ikke tillatt fremmet til behandling av Høyesteretts ankeutvalg.

Beslutning:

Sandefjord kommune har erklært anke over Hålogaland lagmannsretts dom 8. november 2010 i sak mot Alta kommune.

Høyesteretts ankeutvalg finner enstemmig at verken avgjørelsens betydning utenfor den foreliggende sak eller andre forhold tilsier at saken blir fremmet for Høyesterett, jf. tvistelovens § 30-4. Anken tillates derfor ikke fremmet.

Ankemotparten har ikke påstått seg tilkjent sakskostnader for den del av saken som gjelder spørsmålet om fremme av saken.

Slutning:

Anken tillates ikke fremmet.

Tidligere artikkel om saken.

Skjema