A A A

Alta er blitt sykkelby

Sykkelprosjektet+2008+009_300x225
Alta er valgt ut til landets nordligste sykkelby. Tromsø og Mosjøen har også fått samme status.

Statens vegvesen Region nord (Nordland, Troms og Finnmark) har dermed nådd målet om å få etablert minst en by eller tettsted i hvert fylke som vil satse på sykkel. Erfaringer fra slike sykkelsatsinger i Region sør i perioden 2006 - 2009 er meget god.

Det bør ligge godt til rette for at Alta skal nå delmål i Nasjonal sykkelstrategi 2006 – 2015 der man skal øke sykkelandelen i ”sykkelbyer” med 50 %.

Alta kommune jobber nå for å få etablert et formelt samarbeid gjennom en avtale med Statens vegvesen og Finnmark Fylkeskommune.

I arbeidet med sykkelbyen Alta 2010 – 2013 forventes det en økonomisk innsats på totalt 15 millioner kroner med likt bidrag fra hver av partene.

I sykkelbysamarbeidet forventes det at kommunen setter av ressurser til egen sykkelkoordinator.

Sykkelbyen Alta skal arbeide videre med:

• styrke innsatsen for bygging av gang- og sykkelveier samt andre tiltak for å tilrettelegge for gående og syklende
• gjøre sykling tryggere og mer attraktivt
• være pådriver og spre kunnskap om sykling og sykkeltiltak i kommunen
• sykkel som en del av folkehelsearbeidet
 

Skjema