A A A

Aktuelt

Bilde+skuter%5B2%5D_784x441

Åpning av løype 10 og 12

Fylkesmannen  åpner stengte løyper, men løypene kan bli stengt igjen på kort varsel 

Bilde+skuter%5B1%5D_784x1394

Nå er nesten alle løypene helt åpen.

Løype 1 er stengt fra og med Livvlevákkejávri på grunn av rasfare

Alle løyper åpne, eller delvis åpne.

skuter i sol

Forslag til forskrift om snøskuterløyper

Høring og offentlig ettersyn

I medhold av § 4 a i Lov om Motorferdsel i utmark og vassdrag av 10.juni 1977, jfr. § 4 a i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, legges forslag til forskrift om kommunalt løypenett for snøskuter ut til høring og offentlig ettersyn i 6 uker.