A A A

Vedtatt reguleringsplan - Detaljregulering for C9, Alta sentrum

Bilde_til_hjemmeside

Kommunestyret har i møte 23.06.2020 vedtatt reguleringsplan (detaljregulering) for C9, Alta sentrum, jf. plan- og bygningslovens § 12-12.

Formålet med planen er å legge til rette for etablering av ny boligbebyggelse med tilhørende infrastruktur. Det legges opp til blokkbebyggelse og estimeres om lag 100-130 boenheter av ulik størrelse. Det legges også til rette for etablering av tursti langs ravinekanten.

Sakens dokumenter kan leses her:

1. Protokoll sluttbehandling

2. Saksfremlegg sluttbehandling

3.Plankart

4. Bestemmelser

5. Planbeskrivelse

Vedlegg 1 :01.C9 - Referat fra planoppstartsmøte.pdf

Vedlegg 2: 02.Innspill.pdf

Vedlegg 3: 03.Forenklet ROS-analyse.pdf

Vedlegg 4: 04.VAO-plan.pdf

Vedlegg 5: 05.Geoteknisk vurdering.pdf

Vedlegg 6: 06.Solstudier.pdf

Vedlegg 7: 07.Referat fra møter med Sameiet Bykanten.pdf

Vedlegg 8: 08.Notat-vurderinger av vegsystem.pdf

Vedlegg 9: 09.A30-100 Snitt Alta sentrum.pdf

Vedlegg 10: 10.Støyutredning_Alta fjernvarme.pdf

Vedlegg 11: 11.Spredningsberegninger_Alta fjernvarme.pdf

 

Mulige krav om erstatning etter plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må være satt fram skriftlig senest 3 år etter denne kunngjøringen. Kommunens vedtak kan påklages iht. plan- og bygningslovens § 1-9 til Fylkesmannen innen 3 uker fra kunngjøring. 

Klager fremsettes skriftlig til Alta kommune ved Avd. for samfunnsutvikling, Pb. 1403, 9506 Alta eller per e-post: postmottak@alta.kommune.no

Skjema