A A A

23 søkere til nye stillinger i helse og sosial

Helsesenter+-+totalbilde

Intervjuprosessen er allerede i gang.

Nytt omsorgssenter som åpner høsten 2020 og en vriding av ressurser fra institusjonsbasert drift til hjemmebaserte tjenester gjør at helse- og sosialtjenesten har vært nødt å se på ny organisering. Derfor har man søkt etter fem virksomhetsledere, som skal lede psykisk helse og rus, hjemmestjenester, mestring og rehabilitering, omsorgsboliger og Altagårdshagen demensomsorg.

Antallet virksomheter økes fra fire til ni.

15. august var søkefristen og da hadde 23 personer søkt på de fem stillingene. 

– Intervjuprosessen startet i forrige uke og målet er å få tilsatt de nye virksomhetslederne innen utgangen av september, sier nestleder i Helse- og sosial Ingunn Torbergsen.

Det er flere årsaker til at man nå må se på organiseringen, både lokale prosesser og nasjonale føringer for fremtidens helse- og omsorgstjenester.

  • Nasjonale føringer for fremtidens helse- og omsorgstjeneste pålegger kommunene å yte tjenester med et økt fokus på brukermedvirkning, forebygging, helhetlige pasientforløp, tverrfaglig samarbeid og teambaserte tjenester.
  • Omstillingsprosjektet «Alta kommune endret for livskraftig drift» har synliggjort at kommunen har et høyt nivå på sin tjenesteproduksjon og at behovet for innsparing fremover er stort. Helse- og sosialtjenesten fått i oppdrag å finne effektive tiltak som gir en samlet kostnadsreduksjon på 49 -59 mill. kr. i løpet av 4 år (2018-2021).
  • Målene for Organisasjonsutviklings-prosessen i Helse- og sosial er blant annet å etablere en helhetlig, effektiv og fremtidsrettet administrativ organisering av helse og sosialtjenesten, få på plass mer kostnadseffektive løsninger innenfor tjenesteproduksjonen for å sikre en bærekraftig utvikling og å tilpasse og organisere tjenestene til ny struktur.

Skjema